Chinese Notes
Chinese Notes

修订版 (修訂版) xiūdìng bǎn

xiūdìng bǎn phrase revised edition / revised version
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Publishing 出版
Notes: (CC-CEDICT '修訂版')