Chinese Notes
Chinese Notes

noun Kangxi radical 66
Domain: Radicals 部首
Notes: (ABC back cover; GHC p. 7)

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Shuo Wen Jie Zi 《說文解字》 《攴部》 Pū Radical 81
Mozi 《墨子》 卷十 經說上 Book 10 - Exposition of Canon I 2
Shuo Wen Jie Zi 《說文解字》 《放部》 Fàng Radical 1
Shuo Wen Jie Zi 《說文解字》 《卷五‧𡕥部》 Scroll 5, Xuè Radical 1
Shuo Wen Jie Zi 《說文解字》 《卷九‧人部》 Scroll 9, Rén Radical 1
Chinese Fonts 笔画的集合 Groups of Strokes 1
Shuo Wen Jie Zi 《說文解字》 《教部》 Jiāo Radical 1
Shuo Wen Jie Zi 《說文解字》 《幸部》 Xìng Radical 1
Shuo Wen Jie Zi 《說文解字》 《手部》 Shǒu Radical 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百七十七 列傳第一百二十七: 崔慎由 崔珙 盧鈞 裴休 楊收 韋保衡 路巖 夏侯孜 劉瞻 劉瑑 曹確 畢諴 杜審權 劉鄴 豆盧瑑 Volume 177 Biographies 127: Cui Shenyou, Cui Gong, Lu Jun, Pei Xiu, Yang Shou, Wei Baoheng, Lu Yan, Xiao Houzi, Liu Zhan, Liu Zhuan, Cao Que, Bi Xian, Du Shenquan, Liu Ye, Dou Luzhan 1