Chinese Notes
Chinese Notes

团队精神 (團隊精神) tuánduì jīngshén

tuánduì jīngshén set phrase group mentality / collectivism / solidarity / team spirit
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (CC-CEDICT '團隊精神')