Chinese Notes
Chinese Notes

环境污染 (環境污染) huánjìng wūrǎn

huánjìng wūrǎn set phrase environmental pollution
Domain: Environment 环境
Notes: (CC-CEDICT '環境污染')