Chinese Notes
Chinese Notes

傲人 àorén

àorén adjective worthy of pride / impressive
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (CC-CEDICT '傲人')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷九十六 晉書22: 列傳11 孔崇弼 陳保極 王瑜 張繼祚 鄭阮 胡饒 劉遂清 房暠 孟承誨 劉繼勳 鄭受益 程遜 李郁 鄭玄素 馬重績 陳玄 Volume 96 Book of Later Jin 22: Biographies 11 - Kong Chongbi, Chen Baoji, Wang Yu, Zhang Jizuo, Zhen Ruan, Hu Rao, Liu Suiqing, Fang Gao, Meng Chenghui, Liu Jixun, Zheng Shouyi, Cheng Xun, Li Yu, Zheng Xuansu, Ma Zhongji, Chen Xuan 1