Chinese Notes
Chinese Notes

自然现象 (自然現象) zìrán xiànxiàng

zìrán xiànxiàng phrase natural phenomenon
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (CC-CEDICT '自然現象')