Chinese Notes

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

悬崖峭壁 (懸崖峭壁) xuán yá qiào bì

xuán yá qiào bì set phrase sheer cliffs and precipitous rock faces
Domain: Idiom 成语
Notes: (CC-CEDICT '懸崖峭壁')