Chinese Notes
Chinese Notes

政治学系 (政治學系) zhèngzhìxué xì

zhèngzhìxué xì proper noun Department of Political Science
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Education 教育
Notes: (Wikipedia '政治学系')