Chinese Notes
Chinese Notes

摇滚乐 (搖滾樂) yáogǔnlè

yáogǔnlè phrase rock music / rock 'n roll
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Music 音乐
Notes: (CC-CEDICT '搖滾樂')