Chinese Notes
Chinese Notes

深恶痛绝 (深惡痛絕) shēn è tòng jué

shēn è tòng jué set phrase to detest bitterly / implacable hatred / to abhor / anathema
Domain: Idiom 成语
Notes: (CC-CEDICT '深惡痛絕'; Guoyu '深惡痛絕')