Chinese Notes
Chinese Notes

浪迹天涯 (浪跡天涯) làng jì tiān yá

làng jì tiān yá set phrase to roam far and wide / to travel the world
Domain: Idiom 成语
Notes: (CC-CEDICT '浪跡天涯')