Chinese Notes
Chinese Notes

贸易伙伴 (貿易伙伴) màoyì huǒbàn

màoyì huǒbàn set phrase trading partner
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Economics 经济
Notes: (CC-CEDICT '貿易伙伴')