Chinese Notes
Chinese Notes

笔头 (筆頭) bǐtóu

bǐtóu noun ability to write / writing skill / written / in written form
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (CC-CEDICT '筆頭')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Book of Wei 《魏書》 卷28 和跋 奚牧 莫題 庾業延 賀狄乾 李栗 劉潔 古弼 張黎 Volume 28: He Ba, Xi Mu, Mo Ti, Yu Yeyan, He Digan, Li Li, Liu Jie, Gu Bi, Zhang Li 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷二十五 列傳第十三: 古弼 張黎 劉潔 丘堆 娥清 伊珝 乙瑰 周幾 豆代田 車伊洛 王洛兒 車路頭 盧魯元 陳建 來大干 宿石 萬安國 周觀 尉撥 陸真 呂洛拔 薛彪子 尉元 慕容白曜 和其奴 苟頹 宇文福 Volume 25 Biographies 13: Gu Bi, Zhang Li, Liu Jie, Qiu Dui, E Qing, Yi Xu, Yi Gui, Zhou Ji, Dou Daitian, Che Yiluo, Wang Luo'er, Che Lutou, Lu Luyuan, Chen Jian, Lai Dagan, Su Shi, Wan Anguo, Zhou Guan, Wei Bo, Lu Zhen, Lu Luoba, Xue Biaozi, Wei Yuan, Murong Baiyao, He Qinu, Guo Tui, Yu Wenfu 1
History of Song 《宋史》 卷四百六十一 列傳第二百二十 方技上 趙修己 王處訥子:熙元 苗訓子:守信 馬韶 楚芝蘭 韓顯符 史序 周克明 劉翰 王懷隱 趙自化 馮文智 沙門洪蘊 蘇澄隱 丁少微 趙自然 Volume 461 Biographies 220: Medicine and Divination 1 - Zhao Xiuji, Wang Chunezi:xiyuan, Miao Xun and son: Shouxin, Ma Shao, Chu Zhilan, Han Xianfu, Shi Xu, Zhou Keming, Liu Han, Wang Huaiyin, Zhao Zihua, Feng Wenzhi, Sha Menhongyun, Su Chengyin, Ding Shaowei, Zhao Ziran 1