Chinese Notes
Chinese Notes

知识产权 (知識產權) zhīshi chǎnquán

zhīshi chǎnquán noun intellectual property rights
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Law 法律