Chinese Notes
Chinese Notes

红辣椒 (紅辣椒) hóng làjiāo

hóng làjiāo noun hot red pepper / chili
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Food and Drink 饮食
Notes: (CC-CEDICT '紅辣椒')