Chinese Notes
Chinese Notes

淡蓝色 (淡藍色) dànlánsè

dànlánsè noun light blue
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: , Concept: Color 颜色
Notes: (CC-CEDICT '淡藍色')