Chinese Notes
Chinese Notes

浪迹江湖 (浪跡江湖) làng jì jiāng hú

làng jì jiāng hú set phrase to roam far and wide / to drift with the wind
Domain: Idiom 成语
Notes: (CC-CEDICT '浪跡江湖')