Chinese Notes
Chinese Notes

马达加斯加岛 (馬達加斯加島) mǎdájiāsījiā dǎo

mǎdájiāsījiā dǎo proper noun Madagascar
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Africa 非洲 , Concept: Country 国家
Notes: (CC-CEDICT '馬達加斯加島'; Wikipedia '馬達加斯加地理)