Chinese Notes
Chinese Notes

电灯泡 (電燈泡) diàndēngpào

diàndēngpào phrase light bulb / (slang) unwanted third guest
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (CC-CEDICT '電燈泡')