Chinese Notes
Chinese Notes

传真号码 (傳真號碼) chuánzhēn hàomǎ

chuánzhēn hàomǎ set phrase fax number
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (CC-CEDICT '傳真號碼')