Chinese Notes
Chinese Notes

动态助词 (動態助詞) dòngtài zhùcí

dòngtài zhùcí noun aspectual particle
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Grammar 语法
Notes: Such as 着,了,过