Chinese Notes
Chinese Notes

苏禄群岛 (蘇祿群島) Sūlù qúndǎo

Sūlù qúndǎo proper noun Sulu Archipelago
Domain: Places 地方 , Concept: Place Name 地名
Notes: (Wikipedia '苏禄群岛')