Back to collection

New Book of Tang 新唐書

卷四十九下  志第三十九下 百官四下 Volume 49b Treatises 45: Official Posts 4b

Click on any word to see more details.

王府親事 內府 親王 公主 都督 都護府

目录
1 王府
1.1 親事
1.2 內府
1.3 親王
1.4 公主
2
2.1 都督
2.2 都護府
2.3
2.4
2.5
王府
 王府

 過失參軍議事道義定員文學典籍侍從文章西祭酒賢良賓客祭酒以下王官武德常侍侍郎書疏禮儀舍人謁者舍人參軍文學祭酒高宗王府長史宰相兼之王府尚書兼之刺史資望永淳以前玄宗諸子不出王官景雲開元常侍侍郎謁者舍人開成元年大中復舊

 長史司馬紀綱職務通判功曹通判主簿記室參軍書疏參軍功曹參軍文官簿陳設曹參軍事祿曹參軍事僮僕曹參軍事武官簿儀衛假使曹參軍事騎乘文物器械曹參軍事曹參軍事功曹以下正七品參軍參軍出使檢校宣傳武德功曹以下行書參軍兼行參軍參軍曹參軍事儀衛兵仗曹參軍事曹參軍事舟船正七品問事謁者正七品貞觀武后以下主簿記室功曹以上長史

親事
 親事

 校尉以下守衛鞍馬校尉親事以下親事多少

內府
 內府

 校尉以下親事武官齊王左右左右親軍左右內府長史參軍曹參軍事左右親軍長史參軍曹參軍事內府職員親事內府貞觀以下親事親事十六弓仗親事十六騎乘親事三百三十內府六百六十七

親王
 親王

 大農學官掌教內人膳食畜牧雜事守衛舍人

公主
 公主

 公主財貨田園主簿家財出入謁者舍人


 

 天下兵馬元帥元帥行軍長史行軍司馬行軍司馬行軍司馬判官掌書記行軍參謀前軍兵馬使中軍兵馬使後軍兵馬使中軍元帥招討使征伐兵馬旌節高祖起兵左右領軍大都三軍京師左右元帥太原行軍元帥西元帥親王天寶天下兵馬元帥朔方河東河北節度使大曆天下兵馬元帥建中李希烈諸軍行營兵馬元帥興元元年會昌元帥黃巢行營天復兵馬元帥天下兵馬元帥

 行軍司馬戰守器械賜予武德元年太宗即位司馬顯慶洛州司馬武后大足元年東都益州左右司馬神龍太極元年四大都督司馬左右

 掌書記朝覲聘問祭祀號令行軍參謀機密景龍元年掌書記開元十二行軍參謀

 節度使大使節度行軍司馬使判官支使掌書記推官巡官節度使巡官親事節度使觀察使判官支使推官巡官安撫使使判官經略使使判官使判官巡官

 節度使軍旅誅殺兵仗兵部觀察使入境州縣居中大將鉦鼓州縣視事節度使宰相觀察使節度使團練使觀察使八月中考觀察使中考團練使安民中考防禦使無虞清苦中考成為經略使中考節度使觀察使使祭奠以時入朝未見京兆河南大都大都親王大都長史都護府大都大都王府長史其後持節節度大使節度節度拜節大使京師

 觀察使使支使判官掌書記推官巡官

 團練使使判官推官巡官

 防禦使使判官推官巡官

 觀察處置使所部大綱屬於貞觀大使十三天下遣使巡察安撫神龍以上二十人為巡察使州縣景雲都督二十四刺史以下從事御史大都綿中都都督當時以為權重四大都督如故按察使開元按察採訪處置使按察使巡視州縣十年十七京都按察使二十採訪處置使十五天寶黜陟使乾元元年觀察處置使

 西東都西東都鳳翔成都河中江陵興元府尹宣德觀風鰥寡親王以上武德元年雍州親王永徽長史太宗高麗京城留守其後車駕不在京都留守金吾大將軍留守開元元年京兆河南府長史通判其事十一太原留守留守留守大都十八問事十二二十四以防問事十四問事二十十二問事十六問事十六以下十五

 更次

 參軍正七品功曹曹參軍事正七品參軍參軍以下參軍違失武德主簿參軍開元元年大都都護府

 功曹參軍假使祭祀禮樂學校祿食醫藥卜筮陳設喪葬武德司法參軍大都都護府

 參軍調庖廚倉庫十三大都都護府

 參軍戶籍道路逆旅婚姻孝悌十六帳目大都都護府

 參軍永業景龍參軍唐隆元年上元大都

 參軍武官兵甲門禁畋獵十四大都都護府

 司法參軍盜賊沒入十四大都

 參軍津梁工藝十一大都

 參軍出使武德改行參軍參軍使十五

 文學五經諸生吏部職事衣冠武德經學博士助教學生德宗即位博士文學元和文學京兆助教學生八十大都助教中都學生五十四十

 醫學博士貞觀醫學醫藥博士學生開元元年醫藥博士醫學博士助教本草》、《驗方未幾醫學博士學生醫藥如故二十七醫學永泰元年醫學博士都督有助學生二十都督二十

都督
 大都

 都督長史司馬參軍正七品功曹參軍曹參軍事曹參軍事曹參軍事曹參軍事曹參軍事曹參軍事正七品參軍文學醫學博士

 中都

 都督長史司馬參軍正七品功曹參軍曹參軍事曹參軍事曹參軍事曹參軍事曹參軍事曹參軍事參軍文學醫學博士

 都督

 都督長史司馬參軍功曹參軍曹參軍事曹參軍事曹參軍事曹參軍事曹參軍事曹參軍事參軍文學醫學博士

 都督兵馬城隍武德要之加號使持節刺史大行尚書省掌管省事僕射左右以下郎中食貨財物賓客音樂醫藥倉廩園圃武器兵械百工都督大都貞觀都督刺史以下如故大都刺史檢校其後都督使持節都督朔方經略使沃衍屯田使武后聖曆元年夏州都督防禦使安祿山防禦使乾元元年團練使團練使代宗即位防禦使山南西道如故人心刺史團練使團練使如故建中行營節度使防禦使團練使大率節度觀察防禦團練使