Back to collection

New Book of Tang 新唐書

卷一百一十六 列傳第四十一 二王韋陸二李杜 Volume 116 Biographies 41: Two Wangs, Wei, Lu, two Li's, Du

Click on any word to see more details.
其先咸陽漢王上書切諫

起家王府參軍司馬遷班固記室武后廣州都督南海都督不勝忿秋毫首領未嘗官屬不得交通境內未有第一下詔洛州長史石泉縣侍郎平章侍郎

神功契丹內史孝明忌月鼓吹:「晉穆帝忌月以為忌日無忌無理軍方作樂。」武后玉泉輿:「漢元帝乘船』。山阿樓船陛下奈何?」大功群臣不可」。內外

:「四十太宗惟一十一世祖世祖世祖世祖世祖世祖五世高祖曾祖二十八。」武成殿群臣舍人》,士人乞身國史皇太子檢校庶子

季冬講武有司不時明年孟春:「月令》『天子將帥講武角力。』三時務農一時講武安不忘危孟春不可以稱兵盛德生氣孟春冬令孟春講武陽氣發生霜雪陛下不違時令順天。」手制

庶子職事太子讀書人臣天子未有啟事皇太子孝敬太子,,』;太子』。東宮殿。」長安兗州都督復位以東吏部尚書

博學朝章著書二百三禮》。學者有所淵詣門人答問》。圖畫歿諸子不能散亡

別傳曾孫

李德裕著書:「參軍武后:『相位?』對曰:『陛下愛子相近?』。」嗟乎君子造次建言太子群臣中興所謂

調參軍范陽節度使幕府契丹部將入寇河北騷然禍福安祿山常山太守河北太常石泉

鄧州刺史西北使柳州刺史詔書左丞:「』,不宜不可使。」宿西財賦觀察使祿行營使檢校散騎常侍御史大夫調三百俄而簿百萬觀察使

盛夏將吏:「殘賊!」人人忿:「天方!」明日官屬自知刺史徐州京師監軍出示

進士節度蘇州刺史久之戶部侍郎戶部乾寧平章節度使檢校尚書僕射浙東西宣撫使侍郎平章天下僕射司空魯國

石門宰相不平藩鎮天子:「大體萬物路人皆知朝廷未可。」明達宰相朱全忠樞密使社稷光化工部溪州刺史崖州參軍賜死藍田

武后其先雍州襄陽鄭州進士調應城殿不得吏部尚書:「大德?」監察御史:「御史出使不能動搖山嶽震懾州縣任職。」褚遂良不如同州刺史清水答曰:「丈夫明目張膽天子妻子?」王府長史皇甫公義曹參:「池中物。」

御史高宗徙倚軒檻疑獄將軍御史不得不測郎中尚書左丞朝廷肅然御史大夫

謇諤顏色莊重不可王公未嘗以為答曰:「耳目奈何?」涕泗俯伏扶侍大夫故事大夫御史以為:「固有奈何姑息?」垂拱納言不許肩輿子孫以太中大夫致仕幽州都督繼母進士王府參軍中文太子議郎

儀鳳太子監國太子聲色造作倡優鼓吹小人左右顏色上疏》,太子嘉納所以浮躁》,當世太子烏程舍人天官屬文詔令未嘗大臣刺史

上疏文明垂拱執政者滿大抵大廈艅艎則是朽木陛下一言輔相小人?」未幾舍人太子刺史天官侍郎修國史

長安侍郎平章張易之以素赦令使歲餘刺史秘書員外國史武后》,黃門侍郎其弟相州刺史黃門侍郎禮部尚書

異母友悌解衣進士調雙流舍人武后:「兄弟稱職使兄弟自相。」舍人

學校善人上書:「永淳庠序胄子儒學章句垂拱經術陛下明詔王公以下子弟太學尊尚發揚海內然後所能民樂。」

:「以來大獄數年不絕王公士人道路藉藉不可翻動陛下天地雷雨垂拱以來死者沾恩天下瞭然陛下。」

長安侍郎平章州縣以為:「今朝內官不行不得近臣。」:「?」:「機要先行群臣。」檢校汴州刺史由是大夫十八未幾政事成均祭酒州長相州刺史黃門侍郎修文大學士

景龍兵部尚書用度百出恩幸食邑五十四天下牟取安樂太平公主高貲平民有所監察御史建言:「一切租庸輸送。」建言

不時陛下何以寺觀不絕大抵千萬以上轉徙地藏開發蟄蟲不然法則生人陛下豈不是

日月用戶六十一百二十調百萬有所功臣定天下三十四十以上天下不足私有徵求百姓貿易紛紜下民何以禁止

天下古者取士鄉曲然後然後不謂比肩治軍怯弱員外國家大事

古者不才賢人不安不安刺史縣令比年不加京官聲稱吏部年高刀筆用人何以治國有司侍郎以上選用刺史縣令稱職太平附屬驪山鸚鵡臨幸賦詩逍遙所居唐隆刺史以定睿宗汝州國子祭酒太子賓客岳州刺史開元河南道巡察使六十六兵部尚書

舍人黃門侍郎天官侍郎政事父子宰相知名

開元碭山天子州縣不立姑子御史宇文經濟殿御史給事中隴右河西黜陟使河西節度使左右不法陳留太守

開元調鄄城吏部縣令所以安人二百居第不能於是侍郎李朝刺史戶部侍郎太原天寶尚書左丞文雅政事太守夏令

進士節度補闕翰林學士光榮節度使不如學士郎中得罪綿刺史淮南再遷給事中駙馬都尉太僕詔書穆宗使:「其先所以睦親。」固執使安南由是有名

議論再遷吏部侍郎不敢觀察使尚書左丞駁正六十不當於是肅然望風吏部員外御史:「?」惶恐禮部尚書東都留守六十六尚書僕射

直道議論當時倚賴長慶

蘇州給事黃門侍郎曾孫伯父書名