Back to collection

New Book of Tang 新唐書

卷一百二十六  列傳第五十一    魏盧李杜張韓 Volume 126 Biographies 51: Wei, Lu, Li, Du, Zhang, Han

Click on any word to see more details.


目录
1
2
3
4
5
6

深州澤人進士著作修國史衛尉檢校王府司馬神龍吏部侍郎母喪晉州刺史睿宗黃門侍郎修國史

盛夏工程:「貢賦百事』。無益有益』。百姓』。《》:『季夏樹木無有斬伐不可以。』興化為政公主祈福百姓卒然轉徙扶老攜幼道路乖人天時無用不急之務震搖藉藉陛下為人父母何以國有簡冊不慎明詔不遠。」:「陛下保定大器蒼生新政日益人力吏員員外檢校太倉不支五谷不立饑饉陛下何方突厥中國可以禮義誠信遣使豺狼月滿中國際會何以?」散騎常侍玄宗春宮庶子

先天元年侍中渭川手制五十明年封二五百玄宗更加東都吏部稱職黃門紫微工部尚書政事開元六十九:「子產遺愛兼之!」幽州都督

太一蒲州參軍曹參補闕補闕

文宗大和曾孫魏徵


范陽不凡監察御史:「不可量!」及長進士監察御史神龍御史一朝:「高帝受命一朝太公布衣皇極天下歸於陛下繼統何所取法不得不得愚人萬有內朝出入。」

御史臺上疏時政

善人百年可以」。孔子:「期月而已有成。」》:「考績黜陟幽明。」子產法令子產為政而後一二三五不論使傾耳企踵冒進陛下禮義不能戶口倉庫百姓為此不久爵位資望明主勤勞天下上下至公賈誼所謂小小不能漢宣帝名實二千石不肯長子都督刺史不得祿秩使臨問慰勉公卿能者歸田賞罰

稽古軿不必」,「工人。」員外十倍近古未有不必有餘代工億萬京師公私耗損租稅疆場何以?「人事。」員外一時才不用人使四方老病任職使不肖

鰥寡為政內外狼藉俄而自棄明主萬物平分遐方聖化雜處憑險官非黎庶流亡盜賊由此不可十年。《」,黃門侍郎漁陽東都開元元年紫微黃門平章黃門仙童百姓紫微黃門仙童罪狀御史可疑可信?」由是才不故事不專宰相」。吏部尚書骸骨荊州大都文成遺言李朝

金玉妻子所得祿故人親戚東都布囊風雨而已臨別人手:「享國乘間!」治喪東都博士:「忠清直道始終不加。」二百家人有所使大祥縑帛臨視流涕立碑中書侍郎修整清白御史刺史開元二十四西題贊聽事:「內存國寶家風。」為兵侍郎天寶南海太守南海水陸都會物產汙吏中人不敢開元四十李朝而已尚書右丞忠義》。


大綱其先後世京兆萬年曾祖大將軍煬帝使京師西二十四盜賊高祖入關宗正賜姓監門大將軍乘馬宮禁八十高宗太常隴西汴州刺史突厥契丹河北河南百姓悉心離散殿平章金城秦州都督

雍州參軍太平公主天下望風長史大驚:「不可。」潤州司馬得名開元萬年京兆爭利吏部侍郎戶部調失宜刺史公卿尚書宰相以資戶部侍郎條陳利害得失二百明年中書侍郎平章清水縣

五月武成殿群臣金魚群臣屯田:「軍國不同中外軍糧於是屯田百官不一百姓私田不可公私調發丁夫調內地未有。」庶子史官唐書春秋》,未成上書集賢院成書致仕在家修史:「國史王政損益褒貶尤重國大分散不一太宗史館所以撰錄。」

刺史蒲州戶部尚書致仕太子詹事太子

再世宰相未嘗親族:「公引文子何以加之!」


濮陽監察御史刺史為人宗室得罪天官員外羅織

自高五世恭謹繼母婺州參軍滿:「大錢?」華州司馬楊孚大理:「使得罪?」執政大理評事

開元監察御史西會安西都護西突厥可汗鎮守使左右:「公使絕域不可。」出境移文突厥大驚不及給事中母喪會安西都護太原使安西黃門侍郎安西大都明年於闐尉遲突厥發兵君長於闐光祿大夫

十四平章使謁見二百第一輕重不得荊州都督長史刺史太原戶部尚書留守衛士宮城不少禮部尚書魏縣

二十八尚書右丞遣使三百太常員外忠孝未盡博士受命安西勤勞不得盡孝有司

友愛異母為人學術當朝議論時時淺薄不通親友終身尚書省故吏孝友不受白鹿拾遺玄宗刺史

進士王府參軍朔方判官祿皇太子平涼未知蕭關水運使節度判官判官關內鹽池判官:「二京覆沒太子平涼朔方制勝奉迎太子西回紇回紇大兵社稷不亦!」兵馬器械使平涼太子太子河西朔方:「朔方天下回紇請和吐蕃天下列城堅守日夜官軍收復殿下逆胡不足。」太子:「靈武關中蕭何。」

靈武皇帝中外朝章一日太子:「。」太子即位肅宗兵部郎中舍人侍郎河西節度使節度乾元大將刺史王政脫身霸王因襲荊州南奔溺死山谷俄而商州刺史

久之尚書右丞太常禮儀使制度衛國建言:「《周官》:『。』民人鹵簿國有大功二等以上不許。」

代宗廣德兵部侍郎平章中書侍郎軿成都貞節宰相成都山南西道劍南東川元帥劍南西節度大使鎮撫畏怯遠略晚節殺戮不死禮遇不敢譙責從事縱酒成都貞節刺史刺史罷兵入朝留後獻寶十五進門侍郎東都留守河南西山南東道元帥不行山南劍南元帥宰相六十一太尉

以為不為


韶州曲江屬文十三廣州刺史:「。」嶺南一見父喪連理進士調校書郎拾遺玄宗即位建言

受命自古繼統天命不以德澤周公郊祀成王周公不可丞相匡衡:「帝王郊祀。」董仲舒:「山川春秋。」陛下