Back to collection

New Book of Tang 新唐書

卷一百二十七  列傳第五十二    張源裴 Volume 127 Biographies 52: Zhang. Yuan, Pei

Click on any word to see more details.
范陽高祖河東蒲州五經平鄉長安御史使河東未決:「佳客?」召見莫不大驚未及以為所為:「進賢?」殿:「朝廷陛下今天咫尺雲霧君臣未盡。」:「。」監察御史郎中得人

兵部員外不能無稽舍人都督州長京師玄宗慰勞自陳:「少孤使相近盡力。」忻州刺史

突厥雜處太原天兵以為天兵使明年入朝無狀:「重兵利器不當未來天子聽政百工庶人天下事。」天子以為:「徒步人主血氣太宗五十使用陛下不以不肖及其無能百年朝露溝壑萬一陛下!」:「。」

中書侍郎:「風操而今北方大將。」:「朔方節度使。」即使以為大臣一則以為中書侍郎平章居位

東都洛陽主簿有司秘書監得罪廣州都督抵罪如何援交:「不然不上大夫不可得罪不宜卒伍不可?」退不悅:「。」:「宰相吾輩不為天下君子?」

兵部侍郎議論不平未幾拜金將軍兄弟太原素服刺史:「?」戶部尚書益州長史都督中書省宰相不已

明年守一刺史工部尚書定州刺史北平軍事河東賦詩百官道上東門久之東都六十四益州大都

不疑以此汲引終始舍人太一員外殿御史議政當時:「。」舍人崔湜議事:「。」十年不立田園答曰:「相國饑寒田產不能近世士大夫田宅不肖酒色。」

萬年主簿韓朝御史朝宗京兆尹:「陛下宰相進退子孫。」惘然曹參

吏治肅宗鳳翔監察御史關內節度使刑部郎中給事中御史

河南使當兵簡約河渠數年歸附河南山南元帥東都留守第一

御史臺大夫不滿淮南節度使:「不如吾人?」室廬瓜步江南揚州無稽

母喪劍南西節度使建中西山兵馬使成都鹿設備成都楊國忠南蠻輿百出軿公私蕭然府庫德宗奉天貢獻根本中書侍郎平章

劍南成都奪取鳳翔倚重宿不得已尚書仆射雅意入朝從容使於是平章既而和解因為不許:「舊惡可解儒者內含不許。」

請和戎狄不可請調軍食將帥邀功生事未決給事中:「社稷。」君牙太尉吐蕃背約將校故事三公侍中宰相尚書

劉玄建言:「州縣京師戰士。」:「參軍參軍縣令京兆河南府判官縣丞簿。」內外西不肯由是功臣解體

五百道路州縣:「滿才不以資。」大臣太甚不可不能宰相一切六十一太保

不幸未及有所建明待遇奏議宰相專屬以軍刑法以為任職

字元河南參軍將令延齡德陽公主上疏德宗監察御史戶部侍郎觀察使河中節度使元和刑部尚書平章

遣使不恭中書侍郎高平縣

遇害被告御史臺御史:「戎事不如悉力西。」檢校吏部尚書平章河東節度使未及閱兵討賊下詔遣使間道吏部尚書宣武宣武虐政便

長慶所部檢校司空平章盧龍節度使幽州夾道士卒寒暑安輿肩輿祿思明」,不悅賓客將吏不通大體官屬燭火滿前後」,:「天下不如丁字。」總之百萬將士二十雜費怨言小將未嘗笞辱婢妾判官就職使:「土人今天使。」大罵:「前日父母妻子。」擊殺自悔心事不對:「一日?」留後太子賓客東都吉州刺史明年幽州撫州刺史太子六十五太子太保

少有杜佑以為輔相居位簡默幽薊不能范陽書畫東都當時五世

引文補闕襄陽幕府吏部員外右丞逗留不宜刺史觀察使博學文辭乾符至大

開成起居舍人文宗左右宰相退召見正是開成時事稱職集賢院學士博士史館修撰李德裕員外刺史

進士祠部郎中

金吾衛將軍昆弟上朝所居」。開元相州刺史刺史尉遲忠臣金吾將軍刺史冕服

相州臨漳祖師刑部侍郎高宗太常嶺南進士神龍殿御史黜陟江東諫議大夫景雲公卿百官以為:「聖王天下正人君子不為不為一時德行祭祀古先哲王莫不比年以來孔子春秋不可。」

開元王府犯法玄宗左右長史太常梁州都督召見神氣有序少府王府長史累進尚書左丞黃門侍郎紫微黃門平章

京兆尹留守京師京兆得罪:「不以。」不問引咎

黃門侍郎侍中建言:「大臣軿京師。」河南參軍:「。《:『。』『晉國於是大和』,文武父子昆弟。」公卿子弟

:「執政所以休戚。」三百自此

尚書左丞侍中久之侍中太子安陽東都幽州大都

四十得名十年居中未嘗可否晚節聯署得罪君子

有名居官舍人開元》。尚書左丞司長刺史鄭州

雍睦天寶給事中刺史安祿山江陵大都長史禮部尚書

耀刺史次子數歲屬文童子秘書正字王府文學韋利顧問中號」。帝位主簿長安令耀一切豪門坐賈給以

濟州刺史天子耀封禪宋州:「前日出使天下觀風不得有事岱宗刺史刺史遣使錦繡可以濟州刺史耀上書數百不足告成』,愛人。」

宣州前此大水不敢耀:「至公。」耀不成濟人立碑冀州戶部侍郎

開元二十安王契丹二十立功耀:「不可以不備。」