Back to collection

New Book of Tang 新唐書

卷一百二十九  列傳第五十四    裴崔盧李王嚴 Volume 129 Biographies 54: Pei, Cui, Lu, Li, Wang, Yan

Click on any word to see more details.
稷山冀州刺史大業淮安參軍仁愛護送還鄉

母喪進士調乾封禮法永淳關中祿

太常博士高宗嵩山:「古者郊祀天地天子漢武帝太山侍中儒者十五宰人質明行事天子酌獻而已一日天子古今不可。」,《》、《:「祖宗盛德天子化育鼓舞。」未及大行博士故事

府丞詔獄不合汴州司馬刺史威嚴出境不止長安戶部尚書

耀曾孫耀別有

繼母李朝文法優劣長史答曰:「?」

景龍監察御史子孫奴婢:「子孫?」

開元冀州刺史為政人稱王府長史時程:「無愧!」居官友愛兄弟

有法泣血以軍勞累刺史衛尉河東蘄州刺史遷安經略使環王樂山不受部將谿經略使假借不還:「軍法異時!」逾期更為子弟於是風行觀察使討平安南都護立功為時四十七散騎常侍

京兆長安後周刺史進士賢良方正有司第一主簿調吏部侍郎:「!」補闕當官正言不可得睿宗舍人東都不忍處士虞部郎中檢校御史太倉苑囿鳥獸給以貧乏監察御史東都賓客賄賂執政著作久之太子庶子賓客未嘗:「平生至親存亡?」中書侍郎

玄宗刺史舞陽舞陽更為得失:「宰相侍郎而已。」:「百官上下至治豈可俯首懷祿?」異同不悅刺史便人分掌吏部散騎常侍集賢修撰秘書監太子賓客

太常宗廟喪服於是十二大功小功舅母袒免:「祭祀古者飲食先嚴未有火化未有作為犧牲以致馨香神道不敢節制宴饗賓客周公先祖家祭時常聖賢變文當時飲食不可國家古物漢法順時苑囿莫不而後誠敬珍羞有司使不必以為未有而今便天下,《春秋班固:『墨家出於是以。』太常。」

太常:「不及。」:「不及非禮自有不待。」:「天下不可以尊崇是以內服不過一等不易伊川》,推廣弘道以來不戒!」職方郎中戶部郎中禮部員外監門曹參於是宗廟小功舅母袒免仍舊

朝廷六十七禮部尚書儉約自持祿宗族不治居宅宰相別傳

世祖尚書范陽臨漳臨漳拾遺監察御史山南黜陟巡撫使稱旨累進舍人

睿宗吏部侍郎綱紀精力其一其父鄭州長史高宗吏部號稱李朝有名」。

開元玄宗縣令失實豫州刺史天下第一寶書勞問工部侍郎尚書左丞中書侍郎工部尚書留守東都刑部尚書使退

御史宇文用事上下不許良田數百」,自此以是十八東都留守起居郎取利刺史太子賓客二十河北宣撫處置使賑饑使骸骨吏部尚書致仕祿終身益州大都

李朝京兆三原明法調臨汾至大御史朝隱不宜用法」,嶺南宰相:「朝隱清正一日天下。」以為聞喜

御史吏部員外時政朝隱四百歡騰朝隱長安令宦官有所睿宗天門百官使使太中大夫剛烈成安公主朝隱由是執政通州都督刺史開元吏部侍郎銓敘久之縣令刺史同州玄宗召見慰勞河南奸人不容太子朝隱:「不可為政。」慰勉

大理武強五千亡命朝隱:「其先載初酷吏使。」不許:「生殺人主輕重有司枉法枉法杖者常法?」嶺南

朝隱刺史母喪揚州大都長史士人以為明年詔書揚州就職大理金城御史大夫天下大夫朝隱不爭大體由是太常嶺南處置使廣州吏部尚書

從子太子庶子十一童子獨屬由是知名及冠氣象族人偃師主簿監察御史

開元員外異時歲數核實滿十年精明其後紫微舍人吏部侍郎山陰進士一時久之黃門侍郎

山東中朝刺史:「:『知人安民。』邦本朝乾夕惕一日長吏蒼生深思刺史朝廷。」山東刺史吏部尚書左丞父喪散騎常侍御史大夫不喜太子賓客禮部尚書致仕

未嘗自給古人祿天寶荊州大都

華州華陰好學姿進士調刺史執政拾遺

睿宗音律先天正月胡人門禁元年安福縱觀晝夜不息之上以為:「使衣冠倡優不深戒慎使有司道路貿家產百戲。」不可」,誠意

御史正名衣冠不敬萬州員外參軍開元員外累進給事中相中舍人吏部取舍:「相國愛憎小人?」:「小人?」:「。」由是登州刺史太原

殿持節太原朔方兵馬太原兵仗不肯寵幸刺史刑部侍郎

宰相尚書左丞吏部李林甫戶部侍郎不知」。:「侍郎!」刺史使為人公事有所刺史使刺史

天寶:「安在。」退其弟諄諄:「天子大用。」紿使就醫京師春秋自養久之以為員外詹事東都郁郁以時

交遊生死不易故人當時君子以為

豪爽不為母語鐵錘左右:「。」:「安有大臣故殺。」:「!」讀書調太原參軍殿御史玄宗諫議大夫至德肅宗名臣給事中長安京兆巴州刺史久之東川節度使劍南一道武成劍南節度使京兆尹山陵使鄭國黃門侍郎宰相不遂節度劍南檢校吏部尚書

放肆用度一言百萬富饒不敢梓州刺史判官忿宰相刺史不為杜甫李白蜀道永泰:「而今而後。」四十尚書僕射

劍南青苗租庸使進士御史劉贊團練使刑部員外

河東節度使司馬節度德宗姑息方鎮用軍司馬河東司馬明年檢校工部尚書使夏州建言:「天子