Back to collection

New Book of Tang 新唐書

卷一百三十九 列傳第六十四 房琯子:孺復 孫:啟 族孫:式 張鎬 李泌子:繁 Volume 139 Biographies 64: Gang Guan and son: Ru Fu, grandson: Qi, descendent: Shi, Zhang Gao, Li Bi and son: Fan

Click on any word to see more details.

: : : :

目录
1
1.1
1.2
1.3
2
3
3.1

 河南河南武后諫大夫平章神龍元年高州好學風度十年人事開元封禪》,宰相校書郎任縣盧氏監察御史參軍至上德化

 天寶給事中南縣玄宗巡幸溫泉華清宮經度驪山天子宜春太守琅邪扶風侍郎十五普安文部尚書平章成都

 靈武肅宗所以當時既有重名機務一二將相於是第五財利江淮租庸使:「楊國忠聚斂天下陛下即位未見遠方。」:「何所?」不得北海太守賀蘭河南御史大夫嶺南節度使:「大夫何為?」:「陛下虛名宰相浮華不事天下事至於中興疏闊大言宰相陛下陛下?」:「?」對曰:「陛下皇太子太子撫軍監國節度陛下朔方河東河北空虛節度陛下諸子天下而言陛下?」御史大夫河南節度使

 成功持節西京防禦兵馬節度使兵部尚書御史景山戶部侍郎行軍司馬起居郎郎中判官給事中參謀三軍京師南軍中軍武功北軍奉天中軍先鋒十月庚子便橋辛丑中軍北軍不利持重有所中人癸卯南軍大敗春秋戰法乘風焚燒不能肉袒請罪使進取自負天下為己任用兵所長儒生未嘗軍旅:「?」

 最後不見御史大夫顏真卿諫議大夫不孝惡名被酒入朝西平司馬出入有司震怒惶恐太子還都清河朝臣多言文武天子立功自如虛言鞅鞅大臣乾元元年邠州刺史下詔中外武將刺史綱目廢弛民居一切以便政聲太子賓客禮部尚書刺史寶應刑部尚書太尉

 老子賓客有餘不切事天下急於謀略攻取從容鎮靜知人不明功名

 名儒多言史載行事一舉不復片言宰相過人所長無成盛名之下為難使承平從容帷幄不失為倉卒陷於


 屬文不法淮南節度使幕府三十宰相進取西不出相中家人觀察使連州司馬復合未幾刺史


 鳳翔參軍調萬年王叔文貞元用事經略使宿不肯忿俄而皇太子監國觀察使有司既而使者即曰:「。」使者紿太僕自陳使者十五州長福建黔中道不得使


 進士刺史雲南安撫使刺史不得吏部郎中給事中使河北觀察使河南四千不能建言:「調發。」御史元稹:「河南。」觀察使散騎常侍吏部郎中:「:'上相儀衛。'以為發兵參謀大節不宜。」博士:「惡名不能不能可謂仁者西山其間大節。」


 瑰偉大志漁獵大略京師未知嗜酒鼓琴自娛杖策不及世務

 天寶楊國忠執政天下為己拾遺御史玄宗西徒步肅宗數論諫議大夫中書侍郎平章數百道場」,:「天子風化區區佛法太平陛下無為不以。」河南節度使淮南諸軍宋州告急刺史逗留不肯京師南陽汴州史思明范陽:「思明包藏不測可以難以不宜威權。」:「防禦使狡獪臨難追還宿衛。」宦官絡繹未嘗情結范陽使思明經略不切事宰相荊州大都長史思明後果太子賓客散騎常侍參軍代宗撫州刺史洪州觀察使平原上饒斬首舒城千載新安連結州縣不能江南西道觀察使

 布衣宰相善待論議在位天下


 字長京兆玄宗開元十六孔子注射:「當然。」:「童子?」:「。」燕國公使方圓動靜」,逡巡:「。」:「棋局棋子。」答曰:「得意。」:「子精大於。」束帛:「。」臥內謝絕:「可喜。」方命左右在旁:「布衣直道宰相?」」。及長博學》,終南神仙不死天寶詣闕九鼎》,老子》,有法翰林供奉東宮皇太子賦詩譏誚楊國忠安祿山蘄春

 肅宗即位靈武物色謁見天下所以成敗國事輿:「聖人。」元帥廣平行軍司馬廣平行軍父子道義白帝:「廣平使?」:「廣平太子元帥?」:「使元帥陛下不以太子撫軍監國元帥撫軍。」

 東宮李林甫即位天子宿天下使脅從不悅:「往事?」對曰:「不在天下五十一旦失意南方氣候春秋陛下萬有陛下天下不能。」感悟:「不及。」從容對曰;「子女范陽苟得中國華人高尚脅制天下大計所知不出陛下萬全久安使無後太原井陘河東史思明忠志不敢范陽常山不敢長安是以祿使通關范陽西長安奔命千里精卒以逸待勞太原朔方范陽節度大使掎角范陽河南。」西方長安:「必勝千里范陽?」:「必得西西北京師關東思歸不可以。」

 二京奉迎東宮:「人臣七十天下事。」:「奈何?」群臣天子思戀晨昏孝養答曰:「劍南一道不復。」:「天子!」

 親信衡山祿隱士室廬」,四方代宗蓬萊殿朔方留後北軍江西觀察使秘書判官楚州刺史不行澧州南方團練使杭州刺史有風

 德宗奉天散騎常侍群臣使:「陛下君臣不可復合如此。」由是吐蕃安西北庭既而咸陽大敗吐蕃武功京師:「安西北庭控制西域五十七突厥吐蕃使不得與其關中吐蕃兩端武功奈何?」

 貞元元年觀察使開車三門以便檢校禮部尚書西四千入境擊殺中書侍郎平章天下吏員人情流離道路:「戶口承平幾何?」:「。」:「?」:「不然戶口承平十倍陛下州縣吏員不可參軍所謂冗員非常。」:「何為冗員?」對曰:「參軍職事內官至德以來之一。」吏員冗官:「中朝常侍賓客左右三十其二舊制官屬多於。」刺史方鎮京官祿方鎮左丞刺史家人吏部員外洪州使有所以為以為其事不能拾遺補闕不從諫官舍人左右補闕

 太子公主幽禁太子太子不知廢立:「陛下不敢陛下?」赫然:「?」對曰:「陛下陛下嫡子以為自信陛下?」:「不顧家族?」對曰:「衰老宰相使太子陛下'惟一',兄弟。」流涕:「太宗:'太子窺伺。'陛下東宮得無窺伺太子得罪