Back to collection

New Book of Tang 《新唐書》

卷一百五十二  列傳第七十七    張姜武李宋 Volume 152 Biographies 77: Zhang, Jiang, Wu, Li, Song一字國子祭酒五世節度使東都留守衛兵曹參儀表元帥判官殿御史乾元公事按驗:「夫人?」:「。」撫州參軍江西觀察使判官員外母喪交遊

刺史經術四十耀嚴守御史鎮守使刺史江西河中觀察使節度使

建中中書侍郎明年兩河皇太子食物百官三分用度使潞州處士拾遺集賢院學士以為州縣

婿太仆御史:「貞觀謀反太宗:『謀反他人?』不得不得悖亂頃者長安得罪萬年輿成風不可建中元年五月辛卯詔書奴婢叛逆大於婿得罪數月其三婿假令犯法陛下討賊一時不能忘懷。」司馬家僮數百

盧杞剛直盧龍鳳翔:「鳳翔宰相不可。」不許:「陛下容貌不為三軍後生不敢陛下。」:「文武內外盧龍。」中書侍郎鳳翔隴右節度使吐蕃清水牛馬紿吐蕃

奉天司馬:「。」在外不為僧伽作亂不及太子太傅

愛州日南進士校書郎拾遺翰林學士滿上書祿京兆曹參軍事高材進見德宗

太原獲之不知京師:「陛下不能不如。」不從:「無為。」倉卒不及鳳翔:「漁陽萬全。」奉天鳳翔奉天守備盧杞:「篤實奈何大臣。」群臣奉迎輿:「嚴羽威靈士馬陛下。」:「。」諸軍諫議大夫

公主播遷:「行道。」翰林學士:「浮圖不容宰相!」:「宰相朝夕。」:「不然不足求解。」太子庶子母喪庶子

:「丞相。」道士未報泉州遣使吉州刺史禮部尚書

曾祖天皇有名進士畿輔驕橫德宗員外郎中任職御史目送:「宰相!」

使以為山陵儀仗使監察御史劉禹錫判官太子庶子皇太子太子即位戶部侍郎元和侍郎戶部信任西又稱宰相:「不可可否陛下即位天下耳目奸臣。」

節度不知吏治檢校吏部尚書侍郎劍南西節度使蕭縣安福成都伎樂工巧約束上下蠻夷莊重一時

長者政委上疏使白事未幾靖安未盡:「!」格鬥不勝顱骨宰相百官未知少選中外震驚宰相哀慟再不司徒傳言:「。」投書:「。」兵部侍郎:「朝廷。」:「賞錢千萬五品不如。」東西於是將軍將軍十八東都防禦使謀殺

京師城門燕趙公卿家奴宰相搜索喧嘩

從父姿妄言終始宰相餘慶未嘗有所正色餘慶歿戶部郎中諫議大夫皇甫宰相天子:「報怨?」不敢

論議風節大用宰相令狐拾遺武后革命:「當天終老。」慰勉為人舍人元稹宦官:「何處?」失色分明至大兵部侍郎五十六工部尚書

贊皇進士渭南監察御史元和翰林學士:「誅求骨髓貧民。」樞密使中人赦令故事:「故事不然!」

太宗玄宗:「庶幾道德無愧不為宗廟?」:「陛下道德大臣使小人賢者使不肖無益宮女士卒吏治法令教化如是祖宗號稱中興不行無益無益。」:「。」白居易君臣成敗五十便左右:「作意如此。」

興安幸臣使千萬:「陛下積習四海自立。《:『大人天地。』文字陛下其事巡幸失道不足安國遊觀。」:「。」使者襄陽詔書數百天下

殿:「諫官朋黨?」:「陛下以此上心自古夫人進言雷霆上達十二獎勵譴訶使社稷。」:「不知。」

不能宰相三司:「抵罪陛下何以?」數論宦官方鎮進獻上疏稿:「陛下陛下因而獲罪陛下。」於是動容:「疾風勁草當之。」郎中舍人翌日:「異時南面如此。」

留後:「山東要害兩河綱紀河南陛下官爵使默然節度兩河諸侯欣然。」

:「遣使節度。」河中節度使匱竭老者人情不安十萬濟事建言:「西朝廷不可。」江淮赦令有所:「江淮流亡宮人經費嶺南一切。」

:「大臣持祿不敢小臣畏罪不敢管仲以為飽食如何?」明日殿蓬萊左右:「。」如此

前世以致:「聖王當代極其今日天子下士天下賢者。」:「?」:「知人以為所得十七希望愉悅賢者中立寡助不肖邪徑制度毀傷過失容易?」:「。」

學士戶部侍郎戶部無有答曰:「方鎮用度以為陛下以為西。」補益淮南監軍翌日中書侍郎高邑江淮御史使不為答曰:「陛下大臣御史陛下大臣使小臣得以。」天子威德欣然:「陛下自視今日何如漢文帝?」:「安敢文帝?」:「賈誼以為未及以為如此法令不及五十西戎內訌京師千里烽燧相接倉廩空虛陛下便!」左右:「骨鯁宰相。」遣使

節度:「不然兩河部將使不得主帥足以不能權重權力起事寬厚簡易彼得朝廷不能陛下。」聽命命中:「不如使者三軍在此安得?」留後:「萬有不受姑息。」節度使:「王化不及久矣一日來歸不大犒賞人心五十。」:「假令十五轉給忠義兩河小費?」

朋黨答曰:「自古朋黨小人藉口激怒上心朋黨可疑小人不顧忠義君子退不為奸人聖人賢者同道陛下千年道德骨鯁同心愛國宦官小人天下小人譖言直道不勝!」居中尤為左右

鹽鐵使:「天下不得不出祿。」:「。」在位吐蕃:「西衣食使中尉應變千里號令齊一。」士卒姑息以為盛夏:「宮中宦官女子天下事。」

所以:「公等得無。」輿無有:「宰相八百德宗:『?』:『不當親舊不知安敢?』以為名言開元中有古人責成。」:「而已。」