Back to collection

New Book of Tang 新唐書

卷一百六十   列傳第八十五 徐呂孟劉楊潘崔韋 Volume 160 Biographies 85: Xu, Lu, Meng, Liu, Yang, Pan, Cui, Wei

Click on any word to see more details.目录
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
5.2.1
6
7
7.1
7.1.1
7.2
7.3
8

越州文辭魯山主簿集賢喜雨》、《五色鴿》,咨嗟:「後來!」監察御史幽州幕府河陽東都留守妄作不為郎中嶺南使東都

肅宗刺史舍人四方詔令書法太上皇一時尚書右丞建言:「故事有司斷獄刑部李林甫楊國忠有司宰相斷事尚書以下如故便。」自此國子祭酒州長

代宗舍人工部侍郎會稽嶺南節度使吏部侍郎長安御史大夫刺史德宗八十太子

四十二八體晚節


河中浙東節度使進士西觀察使支使殿御史使判官御史大夫太子建言:「。」宰相員外御史:「不以遊說。」司馬

貞元禮部侍郎中書省建中德宗以為貢士不以延齡上第刺史大都
一字春秋》,文章貞元進士王叔文再遷拾遺御史使吐蕃中國貴顯絕域不得元和元年柳宗元戶部員外

一時流輩御史雜事御史宰相其間術士宿妄言於是刺史不厭久之四十


氣節縱橫孫吳山南西道掌書記殿御史嶺南判官


御史


太子庶子


德州平昌曾祖同州刺史進士倉部員外王叔文戶部不敢宰相元和諫議大夫刺史招討使不可常州刺史四千給事中

浙東觀察使士族反之工部侍郎使留後即行觀察西使

戶部御史戶部使」,元和宰相由此山南東道節度使不樂牧馬使追還土囊御史七百太子賓客東都吉州司馬赦令刺史常州太子賓客

節義歿不少為時


字素兵部侍郎淮南杜佑節度判官補闕主客員外參軍員外給事中不加申理太子從母刺史刑部侍郎散騎常侍工部尚書風度


監察御史:「王府尚書省東宮左右侍郎。」補闕供奉刺史敬宗宰相:「?」:「伏誅國體。」


咸通禮部侍郎諸生進士先師國子祭酒建言:「群臣光學庠序宰相五萬節度使刺史。」東都留守黃巢尚書河陽僭號文書起兵


一字弘農少孤有方文辭有名進士」。交遊氣節友善一時」。

節度監察御史不樂太常湖南江西觀察使接下脫略京兆尹御史簡素江西不法刑部尚書大理永寧永樂逮捕官屬簿家資翰林學士:「不當。」京兆德宗假借方鎮以為私怨杭州長史以太詹事

進士賢良方正得罪藍田宰相輿:「?」:「布衣有如異時奸邪?」輿監察御史所以:「?」舍人沈浮嗜酒禮部尚書致仕


御史員外封邑吏部郎中宣武判官亳州刺史堤防水患京師兵部郎中痼疾


最善御史


元和進士曹參屯田戶部二郎連州刺史文宗儒術宰相國子祭酒未幾太常是日」。大理檢校工部尚書祭酒

華山韓愈士林一時傳布李德裕文章孜孜以為雅愛上第江東濮陽公卿


何所庶子禮部侍郎婿書疏報答未嘗古人得罪澧州司馬輿不見

博學渭南再遷殿御史公卿賓客兵部郎中貞元恩幸戶部侍郎杜佑新立江淮財賦轉運使使奧主從者數百賓客金錢大喪使大理其後郎中江淮:「宮中尺寸酣飲而已。」

元和華州刺史劍南東川節度使宰相戶部侍郎五城使西北使不可忿恨散騎常侍明年復舊微行至樂望見左右不敢用度散騎常侍兵部尚書

侍郎四十:「使。」


貞元尚書左丞進士殿御史刑部郎中御史雜事大夫京兆數月散騎常侍

植入不如使御史宰相略為宣撫党項使不行:「不少群臣。」觀察使大理

敬宗京兆尹御史大夫七千御史刑部郎中大理御史三司事宦左右而已戶部侍郎大興諫官有助京兆一月於是相位疑似太和戶部尚書東都留守節度使尚書僕射


進士員外翰林學士舍人學士承旨武宗蹴踘角抵切諫會昌中書侍郎平章入朝宰相猶在江陵戶部尚書李德裕觀察使宣宗河中節度使御史大夫會昌尚書僕射侍郎參議:「炙手可熱。」刑部侍郎不許河南:「事由?」謝罪

久之淮南節度使宣州觀察使出兵觀察使檢校司空使一下咸通山南東道魏國歸路朝廷


舍人參軍永州刺史舍人禮部吏部侍郎乾符戶部侍郎平章大霧大風不祥中書侍郎工部尚書節度盧龍不可專政黃巢陷京師遇害

進士


高陵史館元和河北行營使得罪


湖南觀察使會昌用兵河中河東節度使宣宗刑部尚書侍郎平章戶部尚書司空

大中宰相進士賢良方正拔萃拾遺太和太常博士沿革不虛敬宗皇帝不可孝弟列星不容大臣輟朝貞觀有司對仗太宗不知岑文本歿不宜過時以上將相不宜輟朝皆可再遷郎中舍人戶部侍郎大中中書侍郎平章宣武節度使


京兆萬年好不喪父建中長安奉天華陰襄陽不能職方郎中

穆宗太子諫議大夫太子」,:「以此天下事全書?」太子俚言太子太子:「輔導太子反語?」刺史

穆宗尚書右丞集賢院學士出入建白:「百官皇太后然後皇帝千萬。」久之宰相生日大臣未決居中可否九月群臣曲江集賢學士禮部尚書所以對曰:「善言退漢文有司。」

檢校戶部尚書山南西道節度使十二二百官子太常不能軍政尚書僕射中人有司故吏以為


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary