Back to collection

New Book of Tang 《新唐書》

卷一百六十二  列傳第八十七 姚獨孤顧韋段呂許薛李 Volume 162 Biographies 87: Yao, Du, Gu, Gu, Wei, Duan, Lu, Xu, Xue, Li

Click on any word to see more details.



華州乾元太子校書補闕十年皇后代宗朝夕上疏:「聞人帝王長安祖宗不得西宮闕大道使歿骨肉高明所以目前感傷不能滿堂不樂天下陛下國人陛下無益先後陛下。」五品

宰相海鹽西觀察使推官殿御史供奉御史給事觀察使節度使監軍不能德宗使長樂自殺:「?」:「陛下所在使百姓三軍不能愷悌。」默然尚書僕射貞元十九七十五太子太保

幕府東川觀察使使宦官護送

河南洛陽兒時孝經》,:「?」:「立身行道後世。」天寶華陰江淮掌書記

代宗拾遺上疏

陛下使左右直言壬辰詔書集賢殿詢問五帝盛德頃者陛下使飽食祿所以忠信朝廷大夫陛下假令不能文王多士其中豈不政要陛下之際其一昌言若是孔子:「不能。」然則多聞闕疑聖人陛下不可執事使君臣無私朝廷無私陛下以此可否太平

十年生產奴婢長安城中白晝不敢不敢不敢陛下陛下以此所以宗廟去年十一月丁巳清明三月顛倒莫大天意丁寧陛下反躬賢良師友不肖哀痛天下疾苦無用禁止愛人兢兢上下使和氣



江淮山南陛下施行未有今天隴西吐蕃鳳翔足以當之番禺西巴蜀不為天下天下不用無端不知假令居安思危其餘貢賦可以陛下遲疑逡巡舊貫使有所一日使》「終日

太常博士皇帝不宜太祖褒貶禮部員外刺史以上檢校郎中常州甘露五十三

後進高參孝友彰明善惡論議不肯

處士江西浙東元和拾遺建言:「觀察使監管百姓。」京兆罷兵興元曹參殿御史史館修撰使宰相韶州刺史諫議大夫

敬宗宦官正常御史故事御史居中宰相監察御史居中御史議郎殿貶官五上執法中人不許文宗工部侍郎福建觀察使散騎常侍

古風伯父進士輿元和高等拾遺史館修撰補闕不可號稱翰林學士輿員外修撰嘆德輿婿宰相世族公主不如輿輿學士秘書四十刺史宰相

喪父進士尚書

蘇州進士尤為禮部侍郎上第拔萃登封主簿陷阱移文不為御史大夫監察御史德宗奉天徒步水部員外翰林學士舍人十年命中

吏部侍郎延齡:「奸臣!」京兆不為京畿薄厚不能吏部尚書兵部東都留守以便武力鎧仗六十二尚書僕射

翰林院車駕同州參軍

京兆萬年文辭賢良方正高等高陵主簿刑部員外奉天第一長安吏部員外郎中給事刺史徐州節度使行軍司馬留後吏部侍郎

翰林有所不受:「先人?」京兆太子賓客檢校工部尚書東都留守太子六十四尚書僕射

多聞」。友善終年不見撫孤政務通理宰相達官知人

進士舍人李德裕宰相無間州長會昌楚州刺史觀察使

武威民部尚書進士杜佑節度淮南掌書記監察御史磊落氣節嗜酒德宗春秋天下事有所群臣苛察:「聰明神武臣下使一日召見。」京師御史員外有所正色不得蒼黃歸趨

元和諫議大夫使不可尚書朝廷得失未嘗不論太子庶子

自然不得天下德宗察察折伏臣下聰明治愈蒼惶取名所以聖王君臣知道

鄆州東平姿京師宰相:「不及人類!」賢良調安邑長春判官河中節度德宗殿御史員外蘄州刺史:「父母明日不得。」不可」,答曰:「待人?」感愧

元和給事同州刺史問政明日宰相:「左右奈何?」:「陛下昧死給事左右。」未幾皇太子御史觀察使不許左右:「。」:「不可。」明日大將尚書支使散騎常侍鄧州刺史輕重

江西刺史:「觀察使刺史不可天下。」御史按問宰相不能

東都留守故事留守至元:「西東都威望。」留守不足城門部分意氣西南麋鹿不事遷徙無常號曰」。輿山河子弟使宮城

河中節度使方鎮姑息監軍中人往來吏部侍郎正色處事太子賓客居官始終七十二吏部尚書

京兆長安進士調校書郎武寧遣使前後三輩使逆順罷兵刺史

德宗禮部員外公主不可郎中給事京兆」,以下:「陛下綱紀御史人參。」

浙東觀察使判官暴斂天子自大評事監察御史衢州刺史:「不待判官詔書留後團練使』,不見假令中外。」補闕武陵於是:「使執事?」盧杞十八可否數論四方天子多士浩然想見

貞元十九上疏:「陛下齋居天意陰陽天人交感之際教令順民與否戶部歲計緩急一百京兆流亡省察禁錮奉天若是。」延齡十年不悅太常

元和尚書京兆興元不能富人八百不肯使:「不如!」遣使:「奉詔職司陛下豪強未盡不可。」京師

吏部侍郎宰相:「奸臣今朝無有過失國有白天使罪人。」果相尚書河陽行營東都留守七十六太子

折衷天下清議

西判官妻子監察御史長安兵部郎中禮部侍郎京兆京兆觀察使宰相進士同年數月:「進士大抵吏部同年忠臣設有親舊避嫌不用臣下天子用人。」觀察使

河中進士監察御史元和中人使以為殿御史給事:「奸人不可。」咸陽不平遣使御史浮屠貞元家事逮捕十萬明日使:「。」:「陛下不然不敢奉詔。」江西監軍信州刺史謀反一日御史臺

未幾給事御史宰相:「。」