Back to collection

New Book of Tang 新唐書

卷一百九十二  列傳第一百十七 忠義中 Volume 192 Biographies 117: Loyalty and Righteousness 2

Click on any word to see more details.

忠義顏杲卿雲雷

顏杲卿五世世家有名垂拱刺史調司法參軍剛正刺史正色不為開元超等吏部侍郎咨嗟范陽曹參安祿山判官常山太守

祿及長紫袍假子七千土門:「何為?」真定內丘視事使往返計議太原承業使節度使幽州祿不事處士平原使段子常山起兵大喜以為掎角西城門不可之外使參軍滹沱

祿范陽使滿城紿置酒千年京師太原承業以為壯士不平告之玄宗承業大將軍衛尉御史常山太守司馬傳檄河北二十入土先鋒揚塵大軍日中數百饒陽棄甲於是鉅鹿廣平河間刺史常山樂安文安兄弟

祿使史思明常山會師攻城未及求救河東承業不出晝夜使季明:「。」洛陽祿:「太守何所?」瞋目:「牧羊恩寵天子忠義?」祿不勝忿天津不絕:「?」六十五手足千年垂泣

楊國忠不加肅宗鳳翔會通普安太守常山家親數百乾元太子太保清河夫人博士執政不平季明建中司徒長安季明

承業常山壽陽史思明幽州間關思明歸國蒲州刺史河北流離三萬妻子奴隸三百轉徙悉力長安肅宗拜泉政化清明宿人情成都第一彭州司馬家貧居官相從母喪骨立當世以為

倜儻姿當世十六拔萃調主簿物色長史長史棕櫚魏征公主不死偃師臨終:「不得諸子。」

黃老博野死難大理其二。」

京兆原人其先家常中號」。松柏關中曾子」。征君

大略禮部尚書益州吐蕃西山軍營使北伐灤河遊擊將軍使長城岑翳調開道范陽節度使大都安祿山節度太守祿契丹祿使留後祿節度河東雁門一夕再生以為玄宗其父常山太守

祿使幽州賊巢許可建中太尉

從子永平兵馬使率眾德宗家世答曰:「范陽節度使從父。」臥內手板攻守:「。」:「?」糾察檢校散騎常侍武威

死戰流涕:「群臣大慶無疆陛下性急不能未艾。」不以拜神質直尚書仆射三百

鄧州南陽博通戰陣高邁細節大人長者庸俗開元進士監察御史名稱一時太子舍人清河節義困厄滿還都於是楊國忠權勢一見答曰:「不可。」調華南恣肆:「金口。」下車餘黨莫不改行遷善簡約

安祿山天寶十五正月太守長史使西皇帝起兵討賊從者太守吳王河南祿刺史吳王宋州時雍令狐淮陽反接出行淮陽不得妻子監察御史決戰不顧間道以東經略

人大:「城中虛實不意可驚勢必。」:「。」前驅明日攻城不敢伺隙大小數百帶甲敗走率眾:「本朝不能天下事足下羸兵相從富貴?」:「古者妻孥相圖奈何?」

此時不復大將不敵存亡不如許諾明日天子畫像軍士人人將至

數百悉軍勇士其餘城中為人十萬其後設備五百薪水紿:「退使。」不知三十復合:「三十出奔藉口。」驍將:「。」明日答曰:「將士不從奈何?」未成三十突出十四百餘器械牛馬陳留不復七月攻城使者四月常數於是河南節度使彭城先鋒

俄而東平太守引兵朝宗寧陵寧陵三百睢陽太守寧陵二十萬餘朝宗主客郎中河南節度使將士:「?」

至德祿突厥朝宗睢陽固守日中二十不衰不及軍事不辭專治軍糧戰具前此東平大將:「。」:「。」斬首車馬牛羊御史御史吏部郎中

乘勝陳留圍城:「諸君捐軀以此痛恨!」悉軍大笑遠親五月使開門拔旗被甲勇士:「鼓聲。」不為外向救兵不能前俄而不出白子使一發七月圍城

睢陽濮陽不能救兵使不得篝火鉤車木馬破碎不復穿士多餓死愛妾:「諸君經年忠義不少?」強令羅雀掘鼠

:「幾何?」:「。」:「?」:「。」天子奈何?」:「不然死戰歿。」:「自古悖逆夷滅一日父母妻子為此?」前後甚多

御史大夫賀蘭明代節度彭城觀望使馬上不敢告急三十左右披靡:「睢陽存亡?」:「大夫。」麾下牽制御史大夫聲威成功出師壯士欲留:「睢陽將士彌月大夫不出聲樂不忍主將。」大驚出涕佛寺:「賀蘭所以!」寧陵使大霧:「。」數百將士相持

外援眾議睢陽保障乘勝十月癸丑攻城不能西:「孤城陛下。」:「。」不能仰視:「督戰?」答曰:「逆賊。」:「安得!」:「不可。」不屈:「男兒不可不義!」:「有為公知不死!」不肯三十六遇害四十九:「用兵。」洛陽偃師不屈行間中號家姑」,

七尺讀書不過三復終身文章不立稿睢陽士卒居人一見姓名其後無不