Back to collection

New Book of Tang 新唐書

卷二百一十七上 列傳第一百四十二上 回鶻上 Volume 217a Biographies 142a: Huihu 1

Click on any word to see more details.

回鶻

回紇其先匈奴元魏高車敕勒鐵勒部落

酋長逐水轉徙善騎射突厥突厥財力大業可汗鐵勒數百回紇

回紇陵水京師七千十萬勝兵多大有時君長子曰菩薩為時菩薩嚴明回紇突厥北邊十萬菩薩五千天山北方唇齒水上

貞觀來朝方物突厥回紇菩薩祿賀蘭山遣使太宗涇陽於是鐵勒十一:「不事大國自取不知所之有分天子。」張飲引見

明年入朝回紇盧山都督蘭州溪州鹿林州西北東北龍州都督刺史長史司馬單于都護府都督隸屬都護都督刺史金魚黃金天子寶刀殿十部殿回紇不能文武以上尚書省:「聖化至尊官爵百姓父母回紇突厥參天至尊』,。」六十八使貂皮懷化大將軍都督私自可汗官吏突厥宰相宰相都督將軍司馬祁連都督

可汗婿都護遣使紿都督不疑兵部尚書持節大將軍大將軍入朝北庭五萬北庭行軍雅相大將軍高麗

龍朔都護府回紇都護府大抵武后突厥鐵勒故地回紇赤水明年於是大武涼州都督此時回紇司馬,安西國朝久之奔突

骨力突厥天寶葛邏祿自稱左右烏蘇可汗可汗遣使自稱祿可汗天子以為突厥故地之間西七百西三百回紇相等葛邏祿十一都督十一部落先鋒祿懷仁可汗殿使者使者出門皇城乘馬可汗明年突厥可汗員外大將軍室韋西金山大漠匈奴可汗剽悍善用遣使入朝

肅宗即位使者祿敦煌可汗請和公主於是可汗朔方節度使可汗陳兵引子而後使者使鞅鞅殿大將軍太子四千公主王妃宗正可汗與其帝命廣平昆弟大喜使首領干等扶風:「!」四十八百四十

回紇西北庭節度使<>大敗長安回紇南蠻陜西新店回紇曲沃使將軍山東營山回紇望見西其後反顧人馬死者不可安慶東京回紇東都奸人府庫廣平不可耆老回紇京師群臣長樂殿升階人人錦繡頓首:「范陽。」:「義勇大事。」司空忠義使朔方

乾元元年回紇使者有司使並進使幼女寧國公主下嫁英武威遠可汗漢中郡御史大夫使郎中御史使尚書僕射公主咸陽:「多事。」可汗儀衛問曰:「可汗?」:「從昆弟。」中人:「?」:「中人。」可汗:「中人?」於是可汗:「國君無不。」:「天子可汗愛女中國夷狄宗室寧國玉女萬里可汗天子婿?」可汗奉詔翌日可汗與其五百貂裘使王子宰相討賊總之首領將軍女子明年節度相州京師俄而可汗國人公主:「中國人婿朝夕回紇萬里中國不可以。」

太子得罪次子可汗可汗明年使大臣干等入朝公主起居使殿

代宗即位中人使者回紇:「回紇府庫不貲。」可汗引兵寶應元年八月可汗:「安得使?」:「先帝天下廣平天子英武先帝二京安慶可汗回紇?」回紇州縣遣使單于倉庫白帝:「回紇十萬。」朝廷震驚殿太原四千萬餘回紇遣使上書天子討賊回紇:「亂來州縣東京井陘。」:「然則行道河陽。」:「太原河南。」回紇

天下兵馬元帥御史羽林將軍左右兵馬使舍人華為元帥判官御史行軍司馬回紇元帥諸軍先鋒節度可汗可汗:「不可以。」回紇:「可汗天子叔父?」:「元帥太子中國舞蹈可汗?」回紇君臣不能引子一夕官軍回紇

於是先驅使反間東都可汗使天子靈寶可汗河陽三月旁人回紇千里河北相州西山可汗太原

回紇東京白馬回紇萬餘官吏鴻臚寺節度使留守東都魚朝恩朔方驕肆回紇

散騎常侍揚州大都於是可汗建功可汗散騎常侍使可汗宰相封二萬戶祿都督將軍都督

永泰回紇吐蕃入寇俄而回紇首領涇陽麾下回紇回紇:「。」回紇:「。」酋長:「真是!」酋長:「節度使朔方軍糧使。」酋長下馬數百環視麾下左右使纏頭可汗祿:「回紇將士。」酋長:「天子』,是以今天可汗無恙吾等還擊吐蕃。」於是祿:「天子萬歲回紇可汗萬歲將相有如屠戮。」宰相干等聞言奪氣其所:「。」大人」;:「紿。」

朔方先鋒兵馬使元光回紇吐蕃斬首五萬萬人五千名臣祿都督二百來朝不可名臣名臣

散騎常侍持節明年幼女公主繼室兵部侍郎持節財用公卿宰相

回紇京師女子皇城復出長安令有司不敢乾元四十數萬使者不可不知馬來不忍十年回紇殺人京兆尹萬年首領獄吏

十三回紇入寇太原河東節度使陽曲敗績殘殺萬人代州都督

德宗使中人告喪可汗入寇可汗使者不為宰相:「大國前日太原數萬比及舉國有如?」可汗擊殺自立祿可汗使使者入朝建中元年京兆持節武義成功可汗

回紇中國常參往往京師酋長大小三月不貲使女子使然後新立胡人不敢往往察視獻計回紇:「回紇不振不以此時復歸。」使回紇十萬:「回紇大將謀取。」女子長安中人回紇使太原明年可汗可汗大臣車馬出迎