Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

New Book of Tang 《新唐書》

卷二百二十一上列傳第一百四十六上西域上 Volume 221a Biographies 146a: Western Regions 1

西域
西域

婆羅吐蕃西樂陵穿不知商賈歷術天神鑄銅文人牛馬頗黎珊瑚虎魄師子大臣左右數百宮中重樓

提婆提婆出奔吐蕃吐蕃貞觀遣使天竺提婆大喜使者耆婆未始少選二十一遣使永徽陀羅遣使

党項西宕昌鄧至党項西吐谷渾山谷崎嶇大抵三千分為小部小數不能拓拔拓拔羊毛無法尤重跣足男女五月八月霜降文字草木相聚牛羊他國釀酒庶母伯叔兄嫂子弟同姓子孫

貞觀都督太宗特異刺史吐谷渾其後酋長首領刺史

拓拔吐谷渾慕容結婚李靖吐谷渾刺史:「不知。」輕騎斬首數百六千從子拓拔宗族都督三十二都督西戎都督不絕於是中國吐蕃拓拔慶州吐蕃吐蕃

党項赤水西慕容吐谷渾納貢雪山

白蘭吐蕃丁零党項萬人戰鬥党項武德使者明年貞觀十萬永徽首領率眾

龍朔白蘭吐蕃西北二十散居至德吐蕃使悔悟來朝乾元中國肅宗節度刺史邠州刺史党項

上元元年部落十萬鳳翔節度使寶雞刺史節度使追擊明年梁州刺史奉天刺史於是歸順乾封順化羅雲部落

党項眾數鳳翔盩厔同州刺史節度使智光同州馬蘭退保慕容

党項吐谷渾部落吐蕃都督夏州党項銀州夏州朔州吐谷渾西首領羽林大將軍拓拔刺史使慶州氏族氏族氏族吐蕃贊普十年儀表工部尚書留後党項部落使慶州:「党項吐蕃遣使慶州刺史吐蕃往來。」代宗都督長史永平都督於是三部刺史拓拔定州刺史折磨池州禿吐蕃禿部落慶州東山夏州永泰永安河西

元和党項至大器械貿軍糧使商人不得旗幟甲胄入部罪人開成賈人藩鎮不得相率不通武宗御史使靈武銀魚

大中鳳翔河東節度宰相一個:「窮寇天下以此子孫。」左右註目一發左右萬歲南山

天寶戰功刺史天柱使拓拔咸通刺史黃巢長安孝昌討賊以為將軍節度節度中和京城西面檢校司空四面京兆太子太傅賜姓襄王討賊不出節度使大節觀察使檢校司徒王行瑜北面招討使東北招討使節度使大軍兵馬留後節度使

西海故稱吐蕃党項西於闐東南東西南北二十八十萬人猶言宰相在外男子號令侍女數百聽政國人金錢數萬王族淑女小王以為篡奪重屋國人耳垂。男子而已黃金風俗大抵天竺十一月十月山中名曰居喪不易貴人殉死

武德遣使高祖厚報突厥不得貞觀使太宗顯慶遣使王子來朝監門中郎將使大臣員外將軍開元來朝宰相曲江封王大將軍男子

貞元清遠劍南散居西小小部落吐蕃上天詔書治生官祿於是刺史世襲吐蕃兩面」。

高昌京師西四千八百五百二十一車師田地校尉萬人

戚屬宇文華容公主武德遣使高祖使者後五馬銜拂菻中國拂菻

太宗即位玄狐宇文宇文貞觀來朝宇文常樂公主

西突厥西域朝貢西突厥反覆大臣冠軍使長史謝罪大業奔突高昌護送西突厥焉耆焉耆虞部郎中遣使:「數年朝貢今歲使:『安於豈不!』西域使者:『可汗天子拜謁使?』明年發兵。」可汗民部尚書

禍福促使河道大將軍將軍行軍突厥數萬群臣萬里難得天界不可左右:「城邑蕭條非有三萬。」十四發病

田地以前城中明日七千中郎將:「得罪天子先王嗣位未幾。」:「當面。」城中大將天子使:「小兒!」流汗伏地:「!」兵略二十二八千三萬四千國人:「高昌霜雪日月日月霜雪幾何。」不能

天子群臣高昌州縣西昌魏徵:「陛下即位高昌最先貢獻數年親戚十年隴右陛下不得高昌中國所謂有用無用。」西昌西安西都護府調罪人黃門侍郎褚遂良:「夷狄廣德高昌誅滅四夷河西未可屯戍行李萬里使營辦機杼道路死亡罪人犯法終於無益復有亡命官司張掖酒泉高昌一乘隴右河西河西高昌他人手足何必中華無用陛下吐谷渾所以高昌首領本土中國。」

西突厥使可汗浮圖不敢焉耆高昌

君臣殿高昌中國將軍金城中郎將天山三十四

麟德大將軍西刺史涼州都督好學中金:「使異聞?」辭章武藝永徽中郎將三千大將軍舉哀封爵

吐谷渾西白蘭千里城郭水草長史司馬將軍僕射尚書郎中華為文字花飾男子長裙婦人婚禮納聘庶母無常不足商人殺人蕪菁小馬丹砂青海九百中有明年波斯千里青海」。西北流沙數百行人鼻口

慕容煬帝鐵勒西平男女長子党項故地

高祖受命江都長安李軌涼州護送遣使大寧

太宗遣使遣使求婚中郎將都督七百王朝涼州刺史吐谷渾青海大將軍將軍党項三十水上牛羊

不能天柱天子行人遣使貞觀李靖西海道行任城王道鄯善赤水行軍突厥党項刺史四月四百野草:「河源未有西未知不如。」:「不然向者吐谷渾用命大敗斥候君臣可以。」:「。」輕騎五百牛心赤水南昌慕容數萬天柱部落二十二十五萬次且西於闐數百空荒二千盛夏水草星宿海上河源

金紫光祿大夫其弟太子天子天柱舉國無聊國人封四可汗未能