Back to collection

New Book of Tang 《新唐書》

卷二百二十四上 列傳第一百四十九上 叛臣上 Volume 224a Biographies 149a: Treasonous Ministers 1

Click on any word to see more details.鐵勒貞觀二十鐵勒首領率眾都督大將軍都督世襲都督

戰鬥部分謹嚴安祿山節度使討賊忠義七千忠義沙河嘉山史思明肅宗即位靈武部落祿迎擊戰敗將士股栗殊死器械敦煌使回紇回紇聽命至德從子河東潼關歸仁苦戰敗績渭水河東鳳翔歸仁三原使將軍白渠不利

回紇使得以四千南蠻廣平元帥使回紇回紇夾攻直搗日暮:「二百歸仁。」:「將軍將軍。」:「天下奈何使。」不從新店三司封二

太清先鋒冠軍乾元行營節度使大寧

為人寡言應對舒緩犯上不合主將勁卒不法河陽太清三司深入猛將太清射殺太清:「?」不樂史思明邙山不用工部尚書代宗隴右節度使行營節度

肅宗寧國公主可汗可汗寶應元年回紇可汗十萬關中殿可汗及其避嫌鐵券可汗太原可汗

於是元帥中軍先鋒節度黃水堅壁西使回紇死者數萬十萬決戰相當魚朝恩五百不可大軍不止斬首六千四千三萬轉戰石榴老子自相尚書滿輕騎東都河陽府庫回紇河陽使北庭兵馬鄭州汴州與其承嗣登岸昌樂寶臣九州忠義三萬臨清氣盛三伏回紇輕騎大戰退守於是兵馬使節度使會師承嗣挑戰不勝臨陣幽州追躡河北罷兵尚書僕射河北元帥節度使加封四百

其它一切承嗣叩頭效力不能河北以為以為

未幾太子五百第一五品回紇歸國太原回紇可汗閉關不敢父子新立拾遺大怒汾州使晉州自從監軍可汗明白:「兄弟前事。」未及辭去左右與其私有

廣德太保五百五品鐵券檢校兵部尚書行營節度使不肯讒毀上書陳情:「驅策祿威神思明攻城野戰士卒兄弟之內不一滿身陛下幾至陛下即位眾多前日回紇士人震驚陛下太原勞問一切處可汗計議收復東都掃蕩可汗魚朝恩失歡護送回紇不出使攘竊彌縫返國汾州休息士馬使異端陛下明察使讒邪所為背逆河曲不解不顧老母討賊忠於天性忠於忠於躬履忠於河北強兵撫綏反側忠於回紇中原使陛下兩全忠於。」:「天下四方陛下可否不出宰相。」不為悔過推心宰相詔旨

所以許諾以為嫌隙奈何不見。」使宿御史大夫使回紇交通即使進攻

顏真卿奉詔使:「!」:「陛下春秋來朝討賊陛下京邑勤王退!」「然則奈何?」:「魚朝恩將士舊部陛下逆順相率。」

河中白玉:「國家奈何?」:「。」三百靈武亡命念舊京師壽終太保大寧

不能吐蕃十萬戰死節度使:「為人致死。」入侵奉天退永泰元年天下二十吐蕃奉天東道同州西盩厔鳳翔京師震駭涇陽奉天雲陽便橋盩厔鳳翔智光同州靈武部將不能涇陽堅壁大雨不得吐蕃持久回紇先進廬舍男女數萬智光回紇吐蕃

立功四十六隱忍未嘗:「左右!」從子幼女公主回紇

智光騎射從軍起行魚朝恩節度使

永泰元年吐蕃回紇党項奉天智光智光刺史八十三千朝廷使梁州聽命數萬監軍刺史智光不為:「鼠輩!」帳下淮南方物百萬天下沿調西部將代宗命中使尚書僕射:「大功不足。」:「諸子二百萬人敵天子諸侯智光?」大臣自立

詔書不能婿家童聲言部將同州智光澧州刺史隨身一切不問帳下耀梟首皇城判官羅漢伏誅太清

西忠臣潼關智光忠臣赤水潼關財物官吏

崇義京兆長安羽林寡言襄陽京師南陽崇義南陽南陽相讓:「。」南陽脅制代宗節度使承嗣寶臣法令折節教義答曰:「公有大功閹豎逡巡代宗不待?」

建中元年李希烈崇義軍旅男子德宗遠方員外諭旨奉詔帳下四方反側崇義崇義不悅明年遣使崇義不肯使給事崇義不安跋扈朝廷天下鐵券鄧州刺史御史崇義崇義使滿受命奉詔不敢崇義崇義號哭

帝命李希烈崇義江陵屯兵崇義使大敗使襄陽百姓崇義不可京師親族三千

崇義

渤海靺鞨幽州部將賜姓嘉慶

三司誅殺親屬犯法節度使仁厚親事母喪德宗元帥檢校刑部尚書節度使吐蕃不敢南侵建中原州使原州宿儒雅郁郁討平檢校太子明年節度使四百

五千未及退魏縣二百

奉天奔命軍士奉天攻城:「使!」