Back to collection

Xunzi 《荀子》

富國篇第十 Chapter 10: Enriching the State

萬物異體有用為人人倫縱欲民心不可說如是知者知者功名未成功名未成群眾群眾君臣無上天下縱欲所以能不不能相待群居莫若使如是分爭事業功利職業如是男女夫婦婚姻無禮如是知者

裕民其餘用以裕民裕民多餘裕民百倍禮節不時焚燒夫君無餘裕民聖賢而且裕民不知裕民無禮而且空虛窮乏不知裕民:“。”

貴賤長幼貧富輕重天子諸侯大夫祿祿以上禮樂百姓法數立國人力授事使足以使衣食出入天子庶人大小多少:“。”田野商賈如是裕民

不能天下所以分之樞要天下天下天下先王分割使以為明仁雕琢刻鏤文章使足以貴賤而已鐘鼓琴瑟使足以吉凶而已其餘宮室使足以輕重而已詩曰:“雕琢金玉亹亹綱紀四方。”

財物天下以為以為天下萬物萬民天下莫若足以仁厚足以足以百姓相率勞苦雕琢刻鏤文章百姓父母所得詩曰:“!”

君子小人百姓而後百姓而後百姓而後百姓而後百姓而後父子不得不兄弟不得不男女不得不老者:“天地聖人。”

不然田野其事不然而已權謀傾覆顛倒百姓暴亂危亡是以其事人主自取詩曰:“無德。”

天下地表肥田農夫守時百姓使寒暑五穀使百姓則是聖君

墨子天下不足不足天下墨子五穀獲之然後一本然後葷菜然後六畜禽獸黿成群然後飛鳥煙海然後昆蟲萬物其間可以不可天地萬物固有足以食人鳥獸羽毛固有足以有餘不足天下墨子

天下嘗試相與墨子使天下墨子使天下不免墨子天下若是不足不足不行墨子天下官職功勞百姓事業功勞若是不行不行賢者不可不行不肖不可退賢者不可不肖不可退能不能不若是萬物失宜事變天時失地天下墨子飲水天下

先王聖人不然為人主上不足不足不足必將彈琴必將刻鏤文章必將芻豢五味芬芳然後眾人官職嚴刑使天下知己知己賢者不肖退能不若是萬物事變天時地利得人財貨泉源不時焚燒天下不足儒術天下使詩曰:“鐘鼓降福降福簡簡威儀福祿。”天下勞苦詩曰:“天方喪亂。”

夏日偷取少頃可以少頃然而長久不立時務百姓墮落不可不可

古人不然使成功上下百姓流水父母忠信調和國君趨時調忠信然後刑罰三德無明:“大明。”

不勝百姓不一先王禮義忠信使其事調赤子若是姦邪盜賊勸勉政令表明枝葉

不利不如而後不如而後而後不如不利而後不如不用不利不用天下而後而後社稷不利國家

至於----朝廷官職不能便--臣下取與計數禮義節奏--戰士朝廷調--治國朝廷官職便--臣下取與計數寬饒簡易禮義節奏--臣下--

強弱貧富愛民不信不能上好上好士大夫工商度量田野倉廩百姓事業府庫斟酌使天下有餘不足如是上下所藏十年天下菜色十年之後有餘本末源流田野倉廩百姓府庫滿然而不知傾覆滅亡不足萬國十數所以之一可以足以獨立

以為以為不然忿身行忠信文理布衣王公不能天下隱匿若是田野倉廩便備用上下一心三軍不可境內保固彼得不足爪牙仇敵若是大小強弱禮節所以必將君子有人忿若是忿忿安於盤石喪失而已詩曰:“淑人君子正是四國。”

持國難易強暴使強暴國事盟誓約定至於單國然後未有以此使處女寶珠寶玉黃金中山不足以免非有不足持國安身明君必將正法然後節奏如是遠方上下一心三軍名聲足以足以指揮強暴莫不使強暴使強暴國事


Note: Text contains comments

Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Glossary and Other Vocabulary