Back to collection

Xunzi 《荀子》

王霸篇第十一 Chapter 11: Rulers and Tyrants

天下利用人主天下得道大安不得不如及其不可故人天下然而不能必將

權謀。--禮義行一無罪天下仁者不為扶持若是義士所以國家刑法群臣如是國定國定天下仲尼身行言語天下後世天下諸侯法則度量政事貴賤殺生使終始如是名聲天地之間豈不日月雷霆一日武王天下諸侯通達莫不。--所謂

然而天下天下臣下政令已定如是城固敵國天下政教文理戰備上下相信天下晉文闔閭勾踐天下中國。--所謂

功利大利所以如是臣下百姓莫不則是上下如是敵國權謀不免禮義政教一天綿綿足以西足以足以足以燕趙天下後世禮義權謀

所以所以不善

天下大器重任不可不善而後不可不善然後故道亡國亡國。--所以所以

重任不立所以改行一朝一日然而信士信士自持信士禮義君子誠信權謀傾覆。--所以所以不善

持國不可榮辱在於如是不能恐懼如是不能不知恐懼便左右如是分流而後親疏貴賤而後是非不治曲直便分流:“。”

無禮所以輕重繩墨曲直規矩方圓:“霜雪日月光明不為。”

國危無憂國危治國豈不聲色耳目豈不哀哉夫人。--人情不免不可可謂廣大若是恬愉患難然後治國憂患治國明君必將然後其中必將治國憂患不可至於然後豈不哀哉以為以為以為死亡豈不哀哉可以治國人主一日使不足以是游玩使臣下莫不宿夫人若是一天衣裳之上海內莫不得以帝王莫大

人主人主使事業天下有餘不足使天下然後勞苦()如是不肯天子以是天下四海何故墨子使聖王謹守士大夫建國諸侯三公天子而已天下莫不平均莫不禮法

可以天下。--人主天下土地足以而已土地等位足以天下賢士官職事業足以天下足以順服賢士士官天下無有足以忠信仁義足以兩者天下諸侯詩曰:“西不服。”

羿聰明君子不服故人善射--莫若羿--莫若調天下莫若聰明君子功名可樂明君以為以為天子富有天下名為聖王人情財物天下飲食聲樂園囿使諸侯一天人情天子如是制度政令失禮四方名聲日月功績天地天下人情故人臭味聲樂莫大好色文章婦女形體祿天下天下子孫不合人主不公人臣人主人臣所以不合人主親疏貴賤若是人臣職業其後如是天下可樂如是嗚呼可以楊朱:“千里!”哀哭榮辱安危存亡可哀嗚呼哀哉不覺

賢士惡俗兩者並行國危法治四者如是天下文王天下諸侯通達莫不四者天下不可四者不同若是

莫不赤子政令制度所以百姓不理孤獨鰥寡父母不可使不順君臣上下貴賤長幼至於庶人莫不以是然後自省禮法樞要然後士大夫建國諸侯三公天子天下莫不均平莫不禮法治平使衣服宮室以是萬物尺寸制度數量然後則是使不足君子之前本朝使可以可以本朝不當使社稷樞機天下社稷不能衣裳天下伊尹文王武王召公成王周公旦齊桓公之內奢泰天下不見諸侯天下管仲知者功名大功國危孔子:“知者?”

治國已定臣下所見不見所見百姓不敬治國

不治不治不治天下有餘不足如此不及不能不能察明不能一法相者百官朝廷臣下功勞成功不當使

百姓百姓死者百姓。--天下天下天下天下天下天下天下禮義忠信使其事調赤子使政令制度所以天下百姓非理孤獨鰥寡是故百姓父母道德亂世不然權謀傾覆俳優侏儒婦女使使不肖使勞苦是故百姓相與百姓為己不可孔子:“所以適人適人所以。”

小人大災大國聲色園囿不好所以權謀傾覆斷事若是社稷大國不敬詐故若是朝廷群臣從而禮義傾覆朝廷群臣若是百姓從而禮義君臣上下莫不若是刑罰

儒者不然必將朝廷必將禮義