Back to collection

The Book of Etiquette and Ceremonial 《儀禮》

鄉射禮 第五 5. Rites of the district archery meet

 主人主人主人主人退

 南面繼而西主人西面東南南北東西西東北西面不及之一西

 主人朝服朝服主人退

 主人門外主人入門東面北上主人主人一等主人上當北面西上當北面

 主人以降主人西面主人南面盥洗東北主人主人西北面主人北面主人主人西主人之前西北西北面主人退主人退西方主人西左手祭酒主人西北面主人

 主人西東面主人北面盥洗主人南面主人主人主人主人東南主人主人退主人西主人北方北面西北面主人西

 主人以降主人東面主人不辭西主人北面西北面主人西北面主人西主人北面西主人西主人北面

 主人東面西西西序主人西南主人西受者主人主人主人

 西西北面西西

 大夫入門主人主人大夫大夫主人大夫主人大夫主人大夫大夫西主人大夫大夫主人大夫西主人大夫主人主人大夫主人主人西大夫大夫主人西大夫主人大夫主人大夫

 西少東北面西相者右手西北面相者西面周南‧《關雎》、《》、《》,‧《》、《》、《》。:「。」

 主人大師主人不辭主人使人相主人西主人主人主人

 主人南方許諾主人主人西北面受命主人西北面請安主人主人西西中庭北面退反坐北面退北面

 西南面西西西北面:「。」:「不能二三。」許諾東北主人:「。」

 西西面弟子西大夫西序西主人東序

 西北面:「。」:「。」

 司馬司馬弟子司馬:「。」西方退

 西方弟子弟子西東南西面北上北面

 :「與其!」一个西南東面西西南東面北上

 東面一个北面北面及物南面出于西一个西

 司馬西面並行北面三等中等並行北面及物司馬西出于西之後西南許諾不絕以至于東面司馬出于其後西西司馬西北面:「無射!」退而后南面三等中等並行司馬西西南面西西北面:「。」

 司馬西西之後西南許諾不絕司馬出于其後西北面弟子中庭司馬退西弟子北面退司馬北面左右司馬:「!」弟子西方:「!」

 西許諾主人大夫上告主人主人大夫大夫大夫:「。」西北面司馬西司馬西大夫東面北上主人大夫

 拾取拾取司馬西南北面東面西面一个退東面一个其他拾取南面北面一个拾取後者西方而后

 拾取一个西東面北上大夫

 司馬許諾司馬一个司馬西面北面鹿西西序東面其餘中西北面:「!」退

 一个有餘

 主人大夫主人一个西主人北面及物南面西主人

 大夫一个西出于西大夫退退西西大夫

 西:「左右。」中西

 司馬許諾司馬弟子大夫司馬

 西西中東中南北面東面中西左手有餘東面左手其餘進取西:「。」:「。」左右左右:「左右。」其餘中西

 西弟子弟子西西弟子南面一个北面:「張弓不勝左手。」與其北上不勝北面退不勝出于司馬西主人大夫不勝西北面大夫大夫不勝

 司馬以降北面司馬西面使南面祭酒西北東面東面司馬使

 西以降東面北面祭酒西北面西

 西西一个西司馬西:「!」

 拾取拾取主人大夫主人西進階拾取北面一个退西主人大夫東面大夫西面大夫而后大夫北面一个退大夫西拾取

 一个司馬許諾司馬司馬許諾東面:「。」下北面:「!」退東面大師:「騶虞》,。」大師許諾退

 騶虞主人大夫左右

 司馬許諾司馬弟子司馬

 張弓不勝

 一个西拾取主人大夫拾取退西拾取

 西司馬弟子退弟子退退

 司馬退正命弟子即位弟子西反坐北面西北面主人主人主人東南主人北面退主人主人西北主人西大夫大夫主人西主人主人大夫西:「。」退西序東面主人西受者

 使大夫西北面大夫大夫