Back to collection

The Book of Etiquette and Ceremonial 《儀禮》

大射 第七 7. The great archery meet (state level)

 百官大夫

 司馬宿司馬九十七十五十西參見不及西

 宿縣西面西西西東面西南面西

 西兩方反之西北面東北東南西西面西北小臣西鄉西南面西大夫繼而東面北上西西北面

 公升即位西鄉小臣大夫大夫入門北面西方東面北上東北北面北面小臣東堂南面西東南小臣大夫大夫西面北上大夫大夫:「。」稽首受命門外北面大夫小臣下北面西北面公卿一等公升

 》,西主人北面主人西北西東面主人主人北面主人主人主人主人主人主人主人反之西主人庶子祭酒主人西北面主人

 主人南西北面主人西西東面盥洗主人主人主人主人西主人北面主人主人主人西西東面西序東面

 主人東北》。主人西下北面庶子西公祭庶子主人

 以降北面稽首主人稽首主人

 主人盥洗西西北面主人主人主人主人西主人祭酒主人西東南

 小臣小臣大夫北面稽首西面北上盥洗西稽首稽首小臣北面稽首北上稽首退

 大夫西稽首小臣小臣稽首公有不易小臣稽首大夫西大夫大夫大夫大夫大夫祭酒受者

 主人西主人庶子祭酒西北面主人主人西北面

 小臣大夫稽首稽首

 行一西大夫受者

 主人大夫西大夫主人大夫主人大夫主人西面大夫以西東面北上大夫大夫

 西少東小臣僕人相大僕人僕人上工相者右手後者西北面西鹿主人主人西使人相主人主人大師上工大師上工東南西面北上

 南面中庭受命西北面大夫:「!」大夫:「不安?」西南面南面北面稽首南面南面北面

 :「。」:「大夫大夫大夫。」西東面東堂西堂工人西東面聽政西面:「大夫尊者!」許諾西面北上:「。」:「。」

 一个出于西面北面北面及物退北面西一个西南東面

 司馬:「。」西面並行北面三等中等並行北面及物司馬西許諾西退西方司馬出于其後西司馬正交西東北:「!」退而后北面三等中等並行西北面:「。」

 司馬西之後西南許諾司馬西北面小臣司馬東面司馬小臣司馬司馬:「!」司馬左右

 西西西東面西大夫即位而后西北面大夫:「!」大夫西面北上東面大夫西大夫大夫:「。」:「。」大夫西面北上大夫大夫大夫:「。」大夫:「。」

 與其拾取西面北面東面西面一个反面一个反面拾取南面北面一个退退拾取後者

 司馬許諾司馬一个司馬北面北面小臣東面退史實其餘中西西面:「。」北面:「!」退一个有餘

 西以南司馬司馬僕人西正授東堂西一个西東面司馬取決小臣小臣退東堂退左右小臣左右正受小臣退正受退退小臣而后西位于西東面而后大夫

 一个西面北面:「左右。」中西

 司馬許諾司馬小臣大夫左右西堂司馬而后大夫

 西中東中南北面東面中西左手有餘東面左手其餘進取北面左右左右左右其餘中西

 西北面西西弟子南面一个東面西:「不勝左手。」西不勝北面退不勝僕人退大夫不勝僕人大夫以降西