Back to collection

The Book of Etiquette and Ceremonial 儀禮

特牲馈食礼 第十五 15. Rites of the single victim food offering

Click on any word to see more details.

馈食主人即位门外西面兄弟主人主人西面北上有司执事兄弟东面北上西西东面受命主人自主:“来日某事尚飨!”许诺即席西面主人主人反之东面主人:“如初

前期:“某事尚飨!”

宿主人门外兄弟主人之后北面主人出门西面主人东面北上主人再拜答拜如初:“宿!”许诺致命许诺主人再拜稽首主人退

宿主人出门西面再拜主人东面再拜:“宿!”:“不敬!”主人再拜答拜主人退

门外北面北上西北首降阶东南西主人兄弟即位如初即位西东面北上西北东面主人再拜再拜再拜主人兄弟即位西东北主人雍正”。主人

主人如初门外东方南面主妇西门外东方西面北上门外如初西如初执事北上西西如初几于东面主妇南面主人兄弟执事即位门外如初有司主人如初即位如初北面中庭

主人主人西面户内主妇执事主人主人执事当作南面西面阼阶西主人复位主妇黍稷西西南面主人再拜稽首主人再拜稽首

门外主人阼阶入门北面至于主人即席主人答拜主人如初祭酒主人答拜主人答拜黍稷主人主人如初如初如初如初黍稷其所

主人主人祭酒:“。”主人答拜主人主人主人退主人祭酒主人主人再拜稽首复位怀季指答拜主人南面主人酌献主人菹醢祭酒主人答拜酌献北面主人主人答拜复位

主妇主妇北面户外主妇祭酒兄弟反之如初主人主妇南面主妇祭酒主人如初如初

如初如初户内主妇主人主人主妇如初主妇主人祭酒主妇答拜主人答拜主人答拜主妇主人主妇南面主妇主人西面答拜主人主人复位酌献主人主妇如初主人复位

主人阼阶西面如初西北面主人答拜祭酒主人答拜答拜主人答拜以降西面如初主人答拜阼阶西方主人西方西北面酬宾主人答拜主人答拜主人主人西面北面主人东面主人答拜复位主人长兄阼阶兄弟内兄兄弟主人西面答拜复位

长兄如初不及如初

如初

北面再拜稽首复位祭酒再拜稽首复位答拜答拜祭酒复位

兄弟弟子东方阼阶北面长兄主人酬宾阼阶北面长兄长兄长兄答拜东面长兄北面答拜复位长兄西北面如初长兄西面长兄北面答拜复位兄弟交错如初长兄长兄酬宾弟子兄弟弟子中庭北面西答拜答拜复位答拜其所其弟弟子

如初

主人户外西南东面主人主人复位出于西

及长兄弟西东面北上尝食许诺东面长兄主人西面再拜:“。”许诺答拜若是主人主人主人答拜主人:“。”如初祭酒主人答拜主人主人即位答拜主人答拜主人答拜主人户外西面

东面西主妇西北祝告主人即位主人门外再拜

馈食朝服南北东西西明日即位〓,门外东南西面西本末长兄其余东堂东面西面东面南面主人当事户外南面中庭北面许诺齿齿兄弟中西内宾东面东面北上主妇内宾西面户外主妇主妇其余长兄其余兄弟内宾公有公有西北面北面西兄弟


作品全世界属于公有领域因为作者逝世已经超过100并且192311之前出版

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary