Back to collection

The Book of Etiquette and Ceremonial 《儀禮》

特牲馈食礼 第十五 15. Rites of the single victim food offering

Click on any word to see more details.

馈食主人即位门外西面兄弟主人主人西面北上执事兄弟东面北上西西东面受命主人自主:“来日!”许诺西面主人主人反之东面主人:“

前期:“!”

宿主人门外兄弟主人之后北面主人出门西面主人东面北上主人答拜:“宿!”许诺致命许诺主人稽首主人退

宿主人出门西面主人东面:“宿!”:“不敬!”主人答拜主人退

门外北面北上西东南东序西堂主人兄弟即位即位西东面北上西北东面主人主人兄弟即位西东北主人雍正”。主人

主人门外东方南面主妇西堂门外东方西面北上门外西执事北上西堂西堂东面主妇南面主人兄弟执事即位门外主人即位北面中庭

主人主人西面主妇执事主人主人执事当作南面西面西主人复位主妇西西南面主人稽首主人稽首

门外主人入门北面至于主人主人答拜主人祭酒主人答拜主人答拜主人主人

主人主人祭酒:“。”主人答拜主人主人主人退主人祭酒主人主人稽首复位怀答拜主人南面主人酌献主人菹醢祭酒主人答拜酌献北面主人主人答拜复位

主妇主妇北面户外主妇祭酒兄弟反之主人主妇南面主妇祭酒主人

主妇主人主人主妇主妇主人祭酒主妇答拜主人答拜主人答拜主妇主人主妇南面主妇主人西面答拜主人主人复位酌献主人主妇主人复位

主人西面西北面主人答拜祭酒主人答拜答拜主人答拜以降西面主人答拜西方主人西方西北面主人答拜主人答拜主人主人西面北面主人东面主人答拜复位主人长兄兄弟内兄兄弟主人西面答拜复位

长兄不及北面稽首复位祭酒稽首复位答拜答拜祭酒复位

兄弟弟子东方北面长兄主人北面长兄长兄长兄答拜东面长兄北面答拜复位长兄西北面长兄西面长兄北面答拜复位兄弟交错长兄长兄弟子兄弟弟子中庭北面西答拜答拜复位答拜其弟弟子主人户外西南东面主人主人复位出于西序

长兄西东面北上尝食许诺东面长兄主人西面:“。”许诺答拜若是主人主人主人答拜主人:“。”祭酒主人答拜主人主人即位答拜主人答拜主人答拜主人户外西面

东序东面西主妇西北主人即位主人门外

馈食朝服南北东西西东序明日即位〓,门外东南西面西本末长兄其余东堂东面西面东面南面主人当事户外南面中庭北面许诺齿齿兄弟中西内宾东面东面北上主妇内宾西面户外主妇主妇其余长兄其余兄弟内宾公有公有西北面北面西兄弟


本作品在全世界都属于公有领域,因为作者逝世已经超过100,并且于192311日之前出版。

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary