Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

The Book of Etiquette and Ceremonial 《儀禮》

有司 第十七 17. The servant clearing the way

门外

异姓之外

西南面西序东面北面之外西主人主人答拜主人答拜主人入门入门従,主人西西西北面主人北面答拜主人答拜

司马雍正従,従,従,従。西西西西西西西

主人主人主人二手主人复位主人西面左手二手二手主人退右手北面筵上主人北面复位北面答拜主人主人主人西西北主人东北答拜主人主人主人酌献北面主人东北主妇西方主妇主妇东方西东方主妇主妇西方退司马司马羊肉、哜、哜羊肉、哜脀:、哜主妇、哜主人西方西左手右手以东西司马二手若是祭酒若是,哜以降主人北面答拜司马羊肉,哜司马以降,哜以降北面西西主人北面答拜主人

主人西西北主人北面答拜主妇菹醢南方主妇主妇主妇北方司马祭酒北方北面西西主人答拜

西西东面主人主人西主人北面西西答拜主人主人主人东序西面主人东北西西北答拜主妇北方主妇西北西主人北方主妇西主人祭酒司马羊肉主人,哜司马西以降主人主人主人北方北面西西答拜主人东序北面西西主人北面主人

房东主妇主妇西面筵上主妇西面主人铏,西主妇従,主妇西西西主人西面铏,铏,祭酒铏,主妇答拜脀。羊肉主妇答拜

主妇主人西面答拜主妇以降主妇答拜

以致主人主人筵上主妇北面答拜主妇主人铏,祭酒脀,主妇北面答拜

受主以降主人主妇主人东北西面东面西西南盥洗主人主人西従。主人北面西西北主妇出于西面北面答拜主妇南面主妇西西方妇人西主妇司马主妇主妇,哜祭酒主妇主人主妇出于西面主人西西北答拜主妇主人

西西北

主人主人主人北面西西北答拜答拜主人主人主人主人答拜北面

主人主人主妇主人主妇

主人南面北面主人主人西主人北面答拜西祭酒主人答拜以降西面西西南従,従,

主人答拜主人若是脀,东面

主人西北面主人答辩答拜

主人西北面主人答拜答拜主人主人复位主人西面

主人兄弟兄弟主人答拜若是西面北上先生脀,

主人内宾南面主人南面答拜若是脀。

主人私人主人若是主人主人私人答拜兄弟北上脀。主人

祭酒以降北面答拜酌献北面答拜答拜主人主人东北答拜答拜西西北南面答拜答拜以降

西西北面答拜答拜北面主人主人主人答拜主人主人主人西西答拜复位主人主人主人至于兄弟私人受者兄弟内宾私人

兄弟之后北面答拜答拜东面答拜

不止兄弟交错私人

従。主人之外不顾従。主人退

,哜

其余主人于是主人傧。

主人主人答拜主人傧。傧。脀,傧。

主妇傧。主妇主妇主妇祭酒,哜主妇答拜主妇主妇主人答拜主妇傧。答拜主妇傧。主妇主人答拜西祭酒主妇酌献傧。主妇

西北答拜主妇主人主人主妇西北主妇北方従,主妇西主人,哜祭酒主妇答拜北面主人答拜主人答拜主妇祭酒答拜答拜主人主人北面答拜答拜主妇主妇东面主妇东面西面答拜南方妇人主妇,哜祭酒东面答拜主人西北主人答拜主人答拜主人主妇

主人脀,主人兄弟内宾私人脀,兄弟内宾私人兄弟交错

祭酒

主人西面西东面主人;“。”主人西面従,出于复位门外

馂,傧。

馂,中西南面主人西面西东面出于门外主人门外妇人


本作品在全世界都属于公有领域,因为作者逝世已经超过100,并且于192311日之前出版。

Glossary and Other Vocabulary