Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of Yuan 《元史》

卷六十七 志第十八:  禮樂一 Volume 67 Treatises 20: Rites and Music 1

禮樂

:「天地天地。」外貌不敬中心禮樂身心足以風俗後世禮樂執事從事其間足以美聲所以不如

周公相成制禮作樂教化大行不可典禮宗廟而後五胡亦復太常而已太常》,》,古雅靖康樂器掃蕩朝會太祖元年大會諸侯阿難皇帝始建白旗世祖至元劉秉忠許衡皇帝即位外國來朝冊立皇后皇太子群臣尊號皇太后皇太后群臣朝會宗親大臣

太祖樂於西夏太宗太常樂於燕京日月世祖樂工祖宗中書省》,民間所藏樂器至元文武樂章三十社稷樂章大德聖廟樂章仁宗太常樂工大抵祭祀雅樂朝會

禮樂固有規模重大雄偉宏大足以一代當時禮樂》。

始末

世祖至元八月己未至元正月甲寅太保劉秉忠大司農奉旨知禮既而:「能行。」儒生完顏完顏國子祭酒許衡太常古典時宜沿情定:「。」奉旨舊教樂工前行教師樂歌六月音聲萬壽山便殿翰林太常:「今朝既定。」丞相安童大司農蒙古宿衛士容止二百二月丙子觀禮前期一日綿殿皇后遺失一月戊寅帝命尚書省論定

二月也先左右禮部侍郎左右使左右左右使左右完顏引進使大使四月內外歷代故事七月內外八月生日號曰

正受

前期萬安。〈(大興。)〉陳設殿使引導殿」,使俯伏皇帝使舍人左右引擎中行至大殿正門置於使引進使宮人執導皇后傳旨」,引進使俯伏皇后引進使引導殿東門引進使退直至引導退晨報殿公服左右月華起居相向舍人左右上將軍殿點檢以下起居」,鞠躬」,平身」,」,鞠躬」,」,」,」,」,點檢」。聖躬」,」,」,」,」,」,平身」,」,鞠躬」,舞蹈」,叩頭」,」,」,」,〈(」,萬歲」,」,萬萬」。仿。)〉」,」,」,」,」,」,」,」,」。兩班點檢將軍左右殿宿以下分立殿分立分立大明

后妃駙馬丞相以下公服月華起居文武三司軍國監修國史丞相〈(無常。)〉以下起居」,鞠躬」,平身」,」,鞠躬」,」,」,」,」,平身」,」,鞠躬」,舞蹈」,叩頭」,」,」,」,」,」,」,」,」,」,」,平身」。使丞相請進殿前行樂工左右舞女殿門外有名。〈(儀鳳翰林院。)〉丞相使左右前行分班」,使丞相東門宣徽使丞相宣徽使東南丞相:「天地洪福同上皇帝皇后億萬。」宣徽使答曰:「。」丞相俯伏退丞相丞相北面宣徽使前行奏樂第四丞相皇帝殿上下侍立臣僚」,鞠躬」,」,」,」,」,平身」。丞相使東門。〈(至元殿前行正門正門宣徽使」,俯伏宣徽使東門以下舞蹈百官分班奏樂殿上下侍立臣僚至元十八十二月二十八。)〉

」。禮部禮物禮物舍人禮物第二,〈(翰林國史院。)〉舍人中外翰林院中書省俯伏退第一禮物舍人禮物俯伏退西行樓下禮物樓下」,鞠躬」,」,」,平身」,」,鞠躬」,舞蹈」,叩頭」,」,」,」,」,」,」,」,」,」,」,」。外國

大會宗親駙馬大臣宴饗殿使丞相殿不過衣服。〈(宴饗宴樂。)〉以上殿五品以下月華二門之下使引進使殿如來

〈()〉

〈()〉○皇帝即位

前期萬安陳設殿一日位於使引導皇太子傳旨」,使俯伏皇太子使前導天門大明殿引進使引導皇太子傳旨」,引進使俯伏前導皇帝點檢以下公服起居。〈(起居。)〉兩班點檢將軍宿后妃駙馬參議中書省奉詔殿參議中書省俯伏使押寶置於正門置於文武公服使」,鞠躬」,」,」,」,」,平身」,」,香案」,在位」,」,」,」,」,」,」,」,」,」,鞠躬」,」,」,」,」,平身」。使郎中郎中跪受西宣讀在位」。國語宣讀漢語使使置於」,」,」,」,」,」,」,鞠躬」,舞蹈」,叩頭」,」,」,」,」,」,」,」,」,」,」,」。丞相以下公服起居。〈(起居祝頌正受。)〉使引進使殿如來次日頒行

群臣皇帝尊號

前期次於大明門外殿西西香案禮儀使位於使位於北面位於官位以北百官金玉中書省

前期一日丞相公卿朝服儀衛音樂出自輿中道使輿使使以下百官退

丞相以下百官公服儀仗使禮儀使引導皇帝大明殿引進使引導皇后殿殿起居起居」。皇太子后妃公主殿使正門使丞相使御史大夫殿下香案使使以下起居群臣舍人文武以下起居」,鞠躬」,平身」,」,舞蹈

使以下」,使以下」,使前導中道使使西置於」,」,」,」,平身」,」,使以下」,」,置於」,」,」。官稱使西南使置於」,」,」,」。官稱使東南使置於使以下」,」,平身」。參議中書省奉詔殿使押寶置於正門置於使以下東門使

使前行殿宣徽使宣徽使西北致詞:「皇帝皇后萬萬。」宣徽使:「。」分班」。東南」。禮物舞蹈

冊立皇后

前期大明殿西香案皇后殿殿西西使位於北面官位官位禮儀使位於位於太尉皇后殿

太尉以下公服使禮儀使使月華使禮儀使使殿」,使俯伏皇帝使引導皇帝大明殿

晨報殿起居,〈(起居舞蹈。)〉」。使以下舍人使禮儀使東門左右相向禮儀使」,太尉以下」。禮儀使請進皇后」,」,平身」,太尉以下」,」。」,」,皇帝」,」,跪受」,禮儀使正門禮儀使太尉以下」,鞠躬」,」,」,」,」,平身」。禮儀使太尉等持皇后」,鞠躬」,」,」,」,」,平身」。依次置於」,」,」。輿使禮儀使太尉皇后」。使太尉以下置於」,」,」。使傳旨」,使俯伏

皇后太尉皇后」,太尉以下」。贊皇」,」,」,」,」,」,」。太尉以下」。皇后殿太尉以下」,」。正門殿置於」,」,太尉以下」,」,置於」,」,」。官稱」,」,」。官稱」,太尉以下」,」,平身」。太尉太尉置於太尉以下」,」。太尉:「皇后。」司徒:「。」平身太尉皇后禮儀使正門使太尉以下北面太尉以下」,鞠躬」,」,」,」,」,」。使太尉以下皇帝:「皇后。」

使引導皇后大明殿謝恩」,」,」,」。使退皇后丞相以下起居,〈(起居。)〉使丞相請進殿使左右前行分班使丞相東門宣徽使丞相宣徽使東南丞相:「不勝同上皇帝皇后萬萬。」宣徽使:「。」丞相俯伏退