Back to collection

History of Yuan 元史

卷八十  志第三十:  輿服三 Volume 80 Treatises 33: Carriages and Clothes 3

Click on any word to see more details.

輿服儀衛殿執事

學士束帶

〈(國語。)〉冠服香案東西東西相向

六十〈(國語。)〉二十〈(國語。)〉二十〈(國語。)〉二十北面海南

四十質子宿衛。〈(質子國語。)〉交角梅花束帶弓矢骨朵分立東西

衛士交角束帶輿出入殿下執事

冠服殿上司香案東西相向

四十〈(國語。)〉二十質子二十

之下點檢點檢點檢宿衛。〈(之類。)〉殿將軍殿弓矢。〈(如火之類。)〉殿將軍宿將軍殿下無常朝會近侍重臣公服侍立舍人骨朵點檢點檢瑪瑙點檢水精殿將軍瑪瑙殿將軍水精宿將軍

之下殿將軍殿將軍宿將軍冠服侍立舍人骨朵殿將軍瑪瑙殿將軍水精宿將軍

樓上北面樓下之下禮物輿金額交角寶相花束帶鞋襪冠服

圉人,〈(國語。)〉束帶左右

使引進使舍人舍人舍人舍人輿舍人尚書侍郎監察御史失儀以北

使引進使承奉舍人修撰宣禮舍人舍人舍人舍人舍人舍人輿舍人禮物工部侍郎禮部侍郎尚書侍郎監察御史左右輦路舍人舍人傳贊西西以北使引進使尚書侍郎御史承奉舍人品服束帶

三十質子宿衛大明冠服

衛士大明冠服骨朵殿下〈(四百四十分布左右五行。)〉

前列華蓋生色寶相花

團扇團扇

生色寶相花生色寶相花冠服同上傳教冠服同上冠服同上

以下四十生色寶相花四十冠服同上蛟龍四十冠服同上以北檢校冠服

殿下〈(五百二十左右。)〉

前列天下太平第一牙門第二五色五色生色寶相花雲頭佩劍弓矢兜鍪雲頭

第三龍君第四前列

前列皇帝萬歲第一牙門第二前列

第三第四前列

青龍第五生色寶相花佩劍生色寶相花佩劍弓矢天王第六同上青白生色寶相花佩劍弓矢兜鍪雲頭風伯第七天王雨師第八青龍雷公第九同上青紫生色寶相花佩劍弓矢兜鍪雲頭第十風伯第十一雷公兜鍪雲頭

白虎第五生色寶相花佩劍生色寶相花佩劍弓矢兜鍪雲頭第七天王第八同上青紫生色寶相花佩劍弓矢兜鍪雲頭第九同上生色寶相花佩劍弓矢白虎第十同上生色寶相花佩劍弓矢兜鍪雲頭力士第十一二十二拱衛直指使左右朝服金額交角寶相花荔枝束帶左右金額交角寶相花荔枝束帶

朱雀第十二生色寶相花佩劍青白生色寶相花佩劍弓矢兜鍪雲頭木星第十三同上生色寶相花佩劍弓矢兜鍪雲頭熒惑第十四同上青紫生色寶相花佩劍弓矢朱雀土星第十五熒惑兜鍪雲頭太白第十六木星兜鍪雲頭水星第十七太白兜鍪雲頭第十八同上生色寶相花佩劍弓矢木星

玄武第十二生色寶相花佩劍生色寶相花佩劍弓矢兜鍪雲頭東嶽第十三玄武兜鍪雲頭南嶽第十四同上青白生色寶相花佩劍弓矢兜鍪中嶽第十五同上生色寶相花佩劍弓矢兜鍪雲頭西嶽第十六同上生色寶相花佩劍弓矢兜鍪北嶽第十七南嶽玄武第十八西嶽

宿第十九宿第二十宿第二十宿第二十宿第二十宿第二十宿第二十生色寶相花佩劍生色寶相花佩劍弓矢兜鍪

宿第十九婁宿第二十宿第二十宿第二十宿第二十觜宿第二十參宿第二十生色寶相花佩劍生色寶相花佩劍弓矢兜鍪

宿第二十宿第二十宿第二十宿第二十宿第三十宿第三十宿第三十生色寶相花佩劍生色寶相花佩劍弓矢兜鍪

宿第二十宿第二十宿第二十星宿第二十宿第三十宿第三十宿第三十生色寶相花佩劍生色寶相花佩劍弓矢兜鍪衛士並列前行。〈(。)〉左右兜鍪金甲束帶

舍人

三十,〈(。)〉骨朵左右金水鹿左右唾壺左右交角束帶

近侍重臣使左右

弓矢,〈(國語火兒。)〉左右外道

寶刀,〈(國語。)〉左右束帶中宮

舍人引進使使同知使左右公服左右

交角束帶骨朵左右團花

使外辦朝服

宮人二十二鹿左右唾壺左右結子五色金黃束帶

進發寶清左右朝服

雲和一部左右前行排簫左右前行琵琶二十十六箜篌十六十六次方二十八二十八三十三。〈(。)〉三十大鼓鹵簿使品服團扇二重左右十二團扇二重華蓋左右

頭一左右鹵簿

和樂一部品服二重左右二重羌管左右左右樂工鹵簿

團花束帶鞋襪拱衛使品服舍人左右品服

香案輿輿左右品服

輿香案輿輿三十香案左右殿退輿束帶

品服

香案輿輿左右品服

輿輿輿三十香案左右殿退輿輿

四十舍人品服四十四十雲和左右

拱衛使朝服十二十二二十左右三十左右鹵簿

拱衛舍人品服引導以上以上以上朝服

金吾牙門四十四十四十四十四十兜鍪

舍人品服太尉司徒禮儀使左右使左右品服

左右往來失儀

尊號二百五