Back to collection

History of Yuan 《元史》

卷八十二 志第三十二:  選舉二 Volume 82 Treatises 35: Selection of Officials 2

Click on any word to see more details.

選舉

出身左右宿爪牙子孫宿使得長官定制至元二十:「門地崇高職事一等否則二等。」至大蒙古人一等色目人二等漢人三等

選用大德元年:「選取互相選擇。」至元監察御史滿在職以下一等以上不顧權勢彈劾便斟酌

選舉至元戶口田野詞訟盜賊五事五事一等四事三事中選常例四事不備五事不舉一等二十三:「勸課農桑克勤奉職。」二十八:「州縣達魯花赤長官選用漢人素有聲望出身相應佐貳遴選色目漢人五事。」

進用武官至元十五:「軍官子弟陣亡承襲。」十七:「渡江升遷承襲降職。」十九:「萬戶子孫承襲承襲元帥招討使子孫承襲元帥子孫萬戶管子子孫金銀陣亡承襲。」二十一:「萬戶三等通行滿品級年老子弟。」舊制父子相繼蒙古軍官滿通行大小軍官蒙古軍官調一體萬戶鎮撫滿通行以下軍官征戰功過升降蒙古萬戶萬戶五品不及一千二百三百就近若干難以首領官元帥經歷知事萬戶經歷知事並行樞密院經歷萬戶知事行省提領案牘萬戶經歷知事案牘:「鎮撫案牘鎮撫案牘行省萬戶。」二十四:「其父戰功子弟大用。」二十五軍官陣亡承襲二等陣亡子弟無能子弟不必大德以上萬戶達魯花赤歿承襲定例今後達魯花赤歿子弟能者無能:「軍官赴任患病不行赴任差委公事私事今後六月他人。」十一:「色目鎮撫歿兄弟能者。」至大:「首領官經歷以上不得官軍一體子孫不得承襲今後七十五品軍官任用。」:「軍官長子歿長孫長孫歿長孫長子兄弟相應。」

元年而立

宣徽院:「倉庫官員。」奉旨

至大:「錢糧中書省任用移文。」:「皇后用人懿旨樞密院御史臺例行。」

舍人命令宿臣子高等至元二十五:「。」大德六十從政

禮儀太常寺檢討至元十三一百御史臺殿十五九十舍人二十:「入流職官滿一等入流人員舍人中書省九品。」三十:「選用。」舍人三十:「五品選用九品。」大德:「九品選用三十滿儒學教授選用九品。」大德合用人員太常寺非常衙門庫藏都監至大:「之上之上九品。」在朝文翰衙門生員

至元:「三十九品。」二十:「六十九品。」大德:「各處自立月日之上舊例九十不及一百二十。」十年:「奉旨未及內定通理月日各處行省滿定奪未及滿行省通理月日依舊不及案牘滿月日。」

至元十九:「州縣九品人員三十滿資歷通理使滿二十滿交替陜西四川西夏中興行省移文。」:「使提領。」官員二十六倉庫上升一等通理月日江南官員相應江淮人員月日之上月日後任通理不及倉庫一等接連官員倉庫本地月日後任通理之上月日後任通理不及福建兩廣官員倉庫本地江南月日之上月日後任通理不及任用萬億寶鈔滿錢物甚多交割滿滿上都稅務去處周歲滿各處轉運使首領官各處漕運使首領官寶鈔江南準行寶鈔首領官首領官首領官首領官萬億寶鈔首領官一周滿大都首領官首領官首領官首領官大都通州大都準行四庫行省去處周歲滿各處轉運使首領官各處漕運使首領官寶鈔江南準行甘州寧夏轉運使首領官榷茶首領官一周滿各處行省收支三十:「內外準行提領大使使九品人員月日。」:「相應職官衙門出身使之上選用難易多寡地方通州河西上升一等滿交割別無短少通理城外五萬之上上升一等滿交割別無短少之上品級滿交割別無短少通理。」大德元年:「大都萬億四庫寶鈔上都萬億周歲滿別無短少一等。」:「上都萬億周歲滿一等。」:「準行外路一體周歲滿萬億四庫知事一等案牘五品五品周歲滿二等月日通理使正七品周歲滿一等滿交割別無短少一等提領九品使。」:「大都提領大使使相應江西省英德河西設立準行官員以下人員英德準行提領大使使九品河西大使使吏部甘肅行省提領大使西大同周歲交代一等其餘。」:「湖廣行省河南行省定奪。」至大:「準行常平倉滿。」:「上都周歲滿上升一等月日今後比例通理。」元年:「上都周歲滿。」:「江浙行省五萬之上滿出身五萬之下湖廣行省一界滿出身周歲月日滿。」

稅務至元二十一:「三等一百之上提領使五十之上使五十之下都監以下差人都監三界使一周滿月日不及通理使三界提領提領三界三界任用各處副官各處官司以上定奪。」二十九分數升降人員分升二等三分一等不及分數全無一等三十:「提領滿之上五千之上正七品二千之上一千之上五百之上大使使周歲交代大使行省吏部相應調使。」至大一百之下分為三等五十之上上等提領大使二十之上中等大使使二十之下都監滿交代都監四界使四界大使三界提領三界行省人員兩界自立以後月日出身人員內定不許濫用前部提領大使都監十二至大人員子孫先例不須界外其餘定例十四

至元:「案牘滿轉入提領案牘吏員捕捉等人提領案牘滿轉入通理一百二十提領案牘六十通理一百二十提領案牘滿轉入。」二十:「案牘九十九品。」二十五:「六十案牘九十上升。」:「江南案牘比附至元二十五定例其餘自行案牘。」三十:「案牘相爭案牘月日案牘。」三十一:「相就不從調用盡到月日。」大德:「京城內外大都周歲行省衙門一百三十滿。」:「案牘周歲周歲一周滿三十滿。」:「兵馬掌管案牘