Back to collection

History of Yuan 《元史》

卷八十六 志第三十六:  百官二 Volume 86 Treatises 39: Official Posts 2

Click on any word to see more details.

百官

樞密院一品天下兵甲機密宿戍守差遣節制調度世祖中統樞密使樞密至元同知樞密院二十八商量大德十年同知至大同知議事北邊同知一品同知五品參議五品經歷五品正七品九品九品二十四十四使十九蒙古書寫十七

使五品大使使至元十四大使十六二十一使元年大使五品使

斷事處決至元元年斷事十九二十大德十一元年斷事經歷

樞密院征伐樞密院征伐一方樞密院行省

西樞密院中統四川軍民公事節制官吏軍官置於成都至元十年重慶東川樞密院十三東川十六二十八四川成都

江南樞密院至元十年河南省漢軍元帥山東西行調度十二十九楊州岳州二十一沿江二十二江西江州撫州二十八岳州鄂州江淮建康其後行省

甘肅樞密院至大甘州甘肅樞密院提調西甘肅省丞相提調河南樞密院元年專管調元年

北行樞密院同知經歷蒙古使軍務大小事宜裁決

中統至元元年改為侍衛改為宿國有大事調度二十指揮使指揮使二十一大德十一指揮使指揮使至大元年指揮使指揮使指揮使指揮使指揮使指揮使經歷知事行軍五品達魯花赤達魯花赤彈壓二十二百知事

五品達魯花赤彈壓

左右五品達魯花赤彈壓四十

教官蒙古教授儒學教授使國字通曉書記選舉吏部

至元侍衛宿國有大事調度指揮使十六指揮使二十二十二二十四指揮使指揮使大德十一指揮使指揮使至大指揮使指揮使其後定制指揮使指揮使經歷知事行軍五品達魯花赤達魯花赤彈壓二十二百知事

五品達魯花赤彈壓

左右五品達魯花赤彈壓四十教官蒙古教授儒學教授

中衛至元侍衛宿兼營國有大事調度指揮使指揮使二十指揮使二十一二十三指揮使大德十一指揮使使至大元年指揮使指揮使指揮使其後指揮使指揮使經歷知事行軍五品達魯花赤達魯花赤彈壓二十二百知事

五品達魯花赤彈壓

左右五品達魯花赤彈壓四十教官蒙古教授儒學教授

至元十六侍衛親軍宿兼營國有大事調度指揮使指揮使十八指揮使二十大德十一指揮使指揮使至大指揮使指揮使指揮使指揮使經歷知事行軍五品達魯花赤達魯花赤彈壓二十二百

五品達魯花赤彈壓

五品達魯花赤彈壓四十教官蒙古教授儒學教授

後衛至元十六侍衛親軍宿兼營國有大事調度指揮使指揮使增設指揮使十八指揮使二十大德十一指揮使指揮使至大指揮使指揮使指揮使指揮使經歷知事行軍五品達魯花赤達魯花赤彈壓二十二百

五品達魯花赤彈壓

五品達魯花赤彈壓四十教官蒙古教授儒學教授

親軍指揮使修治城隍京師內外大都至元二十六樞密院六千大都三千近路萬戶一千萬人大德年間指揮使至大指揮使指揮使達魯花赤指揮使指揮使經歷知事行軍五品達魯花赤達魯花赤一百四十彈壓十四

五品達魯花赤六十彈壓教官蒙古教授儒學教授

親軍指揮使盜賊統領三千六百九十三東西四十三元年萬戶指揮使指揮使色目經歷至治知事指揮使指揮使經歷知事五品達魯花赤上都慶州

五品達魯花赤彈壓大都昌平

白羊五品達魯花赤彈壓大都昌平

五品達魯花赤彈壓金城

五品達魯花赤彈壓北面

五品達魯花赤彈壓大寧

黃花五品達魯花赤彈壓昌平

五品達魯花赤彈壓昌平

太和五品達魯花赤彈壓大同昌邑

紫荊五品達魯花赤彈壓易縣

五品達魯花赤彈壓慶州

左右萬戶分掌十八回還漢軍衛輝合為至元二十六樞密院達魯花赤萬戶萬戶經歷知事案牘

達魯花赤五十九彈壓十六

達魯花赤五十二彈壓

至大元年江南行省萬戶精銳漢軍東宮十一改為改為親軍指揮古典改為羽林東宮使使經歷知事行軍五品達魯花赤二百彈壓

五品達魯花赤彈壓

五品達魯花赤六十彈壓教官蒙古教授儒學教授陰陽教授

那兒萬戶萬戶右翼萬戶合為十二使使經歷知事

五品四十五彈壓教官儒學教授

河南淮北蒙古萬戶至元二十四萬戶改為蒙古萬戶大德改為河南淮北蒙古萬戶萬戶萬戶經歷知事案牘

萬戶萬戶萬戶經歷知事案牘

十翼達魯花赤七十三彈壓

萬戶萬戶經歷知事案牘三十八彈壓

萬戶萬戶萬戶經歷知事案牘六十二彈壓

和尚萬戶萬戶萬戶經歷知事案牘

達魯花赤四十七彈壓彈壓

達魯花赤彈壓

親軍指揮使宿衛城兼營供給至元拔都達魯花赤二十三名為至大親軍指揮使達魯花赤指揮使指揮使達魯花赤達魯花赤指揮使指揮使經歷知事

行軍下達長官長官廬江縣達魯花赤主簿

教官儒學教授

親軍指揮使職掌至元拔都達魯花赤二十三名為至大親軍指揮使達魯花赤指揮使指揮使達魯花赤指揮使達魯花赤指揮使指揮使經歷知事

下達長官達魯花赤主簿

宿十三二十六一百三十彈壓十三教官儒學教授

回回上萬至元十一十八元帥二十二改為萬戶達魯花赤萬戶萬戶經歷知事案牘

達魯花赤三十二彈壓

親軍指揮使河西三千至元十八指揮使指揮使二十二指揮使大德指揮使至大元年指揮