Back to collection

History of Yuan 《元史》

卷八十七 志第三十七:  百官三 Volume 87 Treatises 40: Official Posts 3

百官

大宗一品未有官制斷事駙馬蒙古色目人一切公事漢人詐偽輕重邊遠出征官吏上都存留諸事至元一品蒙古公事人員奉旨別無十四十四十五十三二十一二十一二十二三十四二十八四十六大德十一四十一元年漢人刑部泰定元年四十二改為元年以上大都所屬蒙古人色目漢人歸宗處斷其餘州縣漢人蒙古色目詞訟刑部掌管四十二一品郎中五品員外蒙古十三使蒙古書寫

大司農司農桑水利學校饑荒至元十四按察司勸農十八農政二十務農達魯花赤務農使同知達魯花赤二十三大司農司大德元年大司農一品增大大司農一品大司農大司農經歷五品十二蒙古回回使

耕種宗廟祭祀至元大司農十四太常寺二十三大司農司

五品供給百色至元二十二達魯花赤五品司令正七品

九品供需大使使

提領九品提領大使使十萬至元二十九

提領提領使白面歲計

永平達魯花赤同知知事至元二十四永平以北三千

翰林國史院中統王鶚翰林學士承旨官署至元元年承旨學士學士講學學士十四承旨十六學士十七承旨二十集賢院翰林國史集賢院二十一學士二十二分立集賢院二十三講學二十六官吏掌管教習文字二十七承旨大德簿至大元年承旨元年一品經歷元年回回國子監官屬承旨承旨一品學士學士講學學士五品修撰翰林文字編修檢閱典籍經歷五品蒙古書寫書寫接手書寫

蒙古翰林院譯寫一切文字並用蒙古國字至元學士國史院十二翰林院承旨學士修撰聖旨十八承旨學士蒙古二十九承旨學士三十大德元年一品二十二十經歷承旨學士學士講學學士修撰經歷翰林國史院九品十四書寫

蒙古國至元十四二十九漢人國學祭酒祭酒五品

蒙古國子學正七品博士助教教授教習百官蒙古官員子弟俊秀入學至元上都教習官員三十一助教博士正七品助教教授

宰相王朝詔令蒙古翰林院譯寫潤色宰相近似以是授受大德禿元年

集賢院提調學校征求隱逸召集賢良國子監玄門道教陰陽祭祀占卜集賢翰林國史院同一官署至元二十二兩院大學士學士學士簿二十四學士學士使大學士學士學士講學學士五品五品二十五修撰貞元使大德十一一品使經歷至大使漢人經歷大學士一品學士學士講學學士經歷五品五品修撰使

國子監至元許衡集賢大學士國子祭酒蒙古大姓人員以上子孫以上舉凡俊秀入學至元二十四祭酒五品教令簿

子學正七品博士教授著述教官文字助教生員大德上都助教課業生員膳食至元二十四生員二百二十至大生員三百生員一百二十

興文翰林修撰翰林至治簿提調簿

一品釋教僧徒吐蕃吐蕃征伐用人軍民僧俗並用至元國師二十五吐蕃來朝殿使同知使參議經歷二十六斷事二十八貞元大德斷事至大使至治使功德使使一品同知使五品參議五品經歷五品十五蒙古回回使十五

斷事經歷知事至元二十五使五品大使使至元二十五

大都達魯花赤大使使至元二十八

上都達魯花赤大使使知事至元二十八

大都五品達魯花赤至元二十六

上都提領使好事金銀貞元大使興教寺提領

吐蕃元帥使經歷儒學教授

軍民萬戶達魯花赤萬戶達魯花赤萬戶經歷知事

西夏中興河州軍民達魯花赤同知中一經歷知事稅務提領縣官脫脫達魯花赤

元帥達魯花赤元帥知事

十八元帥達魯花赤元帥同知知事

元帥達魯花赤元帥同知知事脫脫

蒙古漢軍西軍民元帥達魯花赤元帥同知經歷知事蒙古蒙古副官

蒙古漢軍軍民五品達魯花赤

蒙古漢軍西軍民達魯花赤西蒙古漢軍西軍民

吐蕃招討使招討使知事

探馬萬戶萬戶經歷

五品達魯花赤

西萬戶達魯花赤萬戶

鳳翔五品達魯花赤慶陽課程十八

萬戶達魯花赤

漢軍五品達魯花赤

貴德達魯花赤知州同知脫脫萬戶達魯花赤萬戶

軍民安撫使達魯花赤安撫使同知經歷知事寧縣汶川

安鄉二十六軍民達魯花赤木頭二十二軍民達魯花赤

蘿蔔二十二軍民達魯花赤萬戶達魯花赤萬戶

吐蕃使元帥使同知使經歷

田地軍民元帥元帥經歷

招討使達魯花赤招討使經歷田地招討使招討使經歷百姓達魯花赤

河西寧遠軍民安撫使達魯花赤安撫使同知使經歷知事

招討使達魯花赤招討使經歷知事名山天全招討使達魯花赤經歷知事

通路萬戶達魯花赤萬戶經歷知事

萬戶達魯花赤萬戶經歷知事二十彈壓河西萬戶達魯花赤萬戶

河西招討使招討使經歷招討使

錢糧達魯花赤脫脫脫脫

萬戶達魯花赤萬戶

古魯使元帥使同知使經歷兒孫元帥

蒙古元帥招討使轉運萬戶

田地萬戶田地萬戶田地田地

萬戶萬戶萬戶古魯萬戶

八千萬戶萬戶

萬戶達魯花赤萬戶脫脫

萬戶達魯花赤萬戶八千卜兒

宣徽院蔬果賓客宿糧食蒙古萬戶牧養收受內外用人至元十五使同知主事二十使經歷簿二十三簿三十一使大德同知一品使元年使萬人使一品同知使五品經歷五品二十蒙古回回蒙古書寫

祿起運諸事沿路至元十五主事二十二十三祿二十四二十五三十一五品主事二十四蒙古書寫

大都中統大使使至元十二使十五五品五品大使使正七品

上都五品大使使同上

大都百官中統至元十一十六五品五品大使使正七品

上都五品至元二十九大使使同上

大都糯米百官至元二十五大使