Back to collection

History of Yuan 元史

卷九十  志第四十:  百官六 Volume 90 Treatises 43: Official Posts 6

Click on any word to see more details.

百官

大都留守守衛宮闕都城調度兼理內府原廟殿花木行幸門禁啟閉留守同知留守判官經歷承發十八使十七蒙古回回至元十九宮殿工部大都留守少府監二十一大都府治民事少府監留守慶元少府監少府監留守監事

十四四百五十修建宮殿大都造作大使使中統至元工匠一千二百七十

提領殿中統

提領提領提領中統提領中統提領中統

提領提領中統

提領提領中統以上提領中統提領中統

內府巧工寺觀領工七百大使使正七品長三殿宇

油漆提領提領提領宮殿中統元年提領殿宇中統元年

提領殿宇中統裱褙提領殿宇裝潢中統燒紅提領宮殿用心紅顏至元元年

器物內府宮殿京城門戶寺觀御用各位轎子帳房車輛金寶器物精巧匠戶無不大使使正七品中統御用器物至元改為器物

提領殿宇中統

提領殿宇中統

御用中統提領御用中統提領御用中統

提領至元十八

提領成造宮殿中統

刀子御用寶貝中統提領御用異樣器物中統提領御用金銀中統

轎子提領御用異樣鞍子中統

大使使營造內府殿宇寺觀至元十一常任大都二十六

提領至元

大都城門門禁啟閉至元二十二十四親軍文明肅清安貞崇仁

象牙大使使宮殿龍床中統至元使匠戶一百五十

提領宮殿至元十一

提領宮殿象牙龍床至元十一

大都窯場提領大使使三百營造琉璃磚瓦少府監至元十三大使使中統

西大使使至元琉璃大使使中統

采伐車輛達魯花赤正七品至元十四

上都提領提領提領至元采伐一百六十三

平等提領提領提領至元十五

大使使正七品殿金銀至元二十七

正七品大使三十至元十四二十一留守羊皮

上林栽植花卉蔬果苜蓿煤炭至元二十四

提領西山燒造黑白木炭修建中統花園花卉果木至元二十四苜蓿提領苜蓿

殿燈燭張設殿浴室門戶鎖鑰龍舟珍異禽獸內府祭祀灑掃掖庭水手二百三十大使使至元十一正七品二十三至大仁宗西設置增大使提領

提領水手提領提領蠟燭提領

提領大使使營造宮殿至元十七

大都諸色大都諸色匠戶詞訟正七品中統至元十二十五兼管人戶

真定東平大使使中統

保定宣德保定大使使宣德中統

大名大使中統

晉寧大同河間大使使中統

收支大使使至元

諸色江南異樣大使使至大

收支大使使至治

收支提領大使使至治元年

司令同知使判官經歷知事總和織造物色至元十四大德大都官屬供需至順

經歷知事案牘承發翎毛至元軍器監十九二十衛尉軍器監衛尉二十一衛尉並立大德十一至大其所選擇匠戶能者

武庫大使使正七品至元十年衣甲

利器大使使武庫至元軍器十年軍器利器

平陽太原兵器北邊征戍軍需達魯花赤大使使

大同軍器達魯花赤正七品院長院長平地院長山陰縣院長頭目使頭目

平陽軍器達魯花赤大使使大使

太原軍器正七品達魯花赤使使

保定軍器達魯花赤河間院長安平縣院長頭目

真定軍器達魯花赤冀州院長

河南軍器正七品使院長汴梁軍器正七品使院長院長

濟南正七品使軍器正七品大使使大名軍器正七品大使使

上都局子院長院長五指院長院長

遼河諸色達魯花赤大使使蓋州使上都正七品大使使

軍器大使使

軍器達魯花赤

宣德軍器達魯花赤廣平院長

東平軍器達魯花赤

通州達魯花赤

達魯花赤武器大使使

大都達魯花赤大都大使使

大寧軍器達魯花赤達魯花赤大使使軍器院長

軍器院長軍器院長軍器大使使咸平軍器達魯花赤大使使

大都弓匠達魯花赤大使使大使使通州院長

大都大使使至元三十

軍器達魯花赤大使使至元三十軍器大使使至元三十大都提領

太僕寺馬匹造作中統至元十六十九太僕二十衛尉二十四太僕寺尚乘寺馬匹二十五提調大德十一太僕至大經歷知事回回

尚乘寺輿驢騾造作收支行省詞訟南北遠方馬匹經歷知事至元二十四衛尉尚乘寺大德十一至大

大使使正七品收支至元十三二十衛尉二十四尚乘寺

耳朵經歷知事大德至大元年

諸色大都上都皮貨諸色耳朵達魯花赤至元二十五

大都耳朵上下往來造作房車大使使至元十二上都大使使至元十六

武宗耳朵戶口錢糧