Back to collection

History of Yuan 元史

卷一百五十八 列傳第四十五: 姚樞 許衡 竇默 Volume 158 Biographies 45: Yao Shu, Xu Heng, Dou Mo

Click on any word to see more details.柳城洛陽力學太宗乙未南伐棗陽主將詔書他日何以復命德安得名程頤辛丑燕京郎中一切拒絕棄官作家孔子學者讀書終身許衡:「授受進學。」既而

世祖大喜治道三王治國平天下修身力學親親愛民三十:「不行銓選職員不專世爵人才俸祿公道刑獄生殺之權諸侯不得丘山不致毫髮冤抑黜陟善良徵斂部族誅求驛傳州郡修學經術旌節以為育人風俗教化使重農賦稅徭役遊惰趨於飢寒軍政使不知行營往復擾攘匱乏鰥寡使顛連屯田漕運京都不得儲蓄常平凶荒平準便告訐。」本末世祖使世子

即位軍民赤老山南世祖總之世祖奉詔遣人問曰:「頃者默然?」對曰:「今天土地人民財賦有加軍民天子何為異時不若兵權有司。」世祖:「不及。」屯田經略同姓世祖南京關中其一:「南京無常不若關中天府。」於是世祖有關

壬子世祖大理曲先腦兒宋太祖南唐不易明日世祖:「!」馬上:「聖人如此生民。」明年大理分號由是

  丙辰王府得中大為關中四十二經略宣撫官吏無遺:「終局黑馬史天澤。」世祖不樂:「大王莫若朝廷。」世祖有所

世祖即位宣撫使使東平勸農檢察物力太子太師:「皇太子安可先有太師?」受制許衡》。大司農:「太宗孔子五十一​​衍聖公族人爭求:'力學有成。'曲阜太常雅樂東平日月親臨東平陛下聖賢之後》、《不通三族俊秀教官國家四方禮樂使不致崩壞。」議事:「庶務一二老成同心尚書尚無。」丞相史天澤嘉納

:「何如?」對曰:「使北征瀕海閉關駭人持久使出兵濟南山東諸侯應援成擒。」:「?」對曰:「。」天下人材:「學術遊說諸侯他日。」伏誅

左丞言中政事大臣不測

太祖開創跨越前古施治陛下天資聖典老成治道邢州河南陝西不治安撫經略宣撫使養廉勸農富民不及號稱大治民望陛下赤子先帝聖人歷代外設中統至今年間繼繼不絕使府庫倉廩官吏政事更新陛下祖宗信用先王所致創始治道天心民心睦親固本大臣經筵以防糧餉學校勸農可以先烈子孫陛下才略有餘朝廷政令遠近臣民不勝戰懼惟恐大本陛下之後國家

  十年大學士定禮襄陽大將右丞相安樞密院伯顏不可十一:「陛下殺人伯顏西薄海三十百萬自古平南未有如此軍官大計陛下所致揚州焦山淮安殊死不能臨安好生人之常情不敢招徠使賞罰軍力。」黥面濫刑十三翰林學士承旨十七七十八文獻

未嘗憂患不見反復告之

平章政事從子翰林學士承旨文章大家知名

  ○許衡

許衡河內河南泰和九月新鄭異質歲入章句:「讀書何為?」:「​​!」:「如斯而已?」師大久之其父:「穎悟不凡他日大過。」辭去父母不能如是飢渴宿手抄逃難兵亂身體而後河陽爭取自若:「不可。」:「。」:「?」稍稍往來柳城伊洛新安大有講習經傳禮樂星曆食貨水利之類為己任:「不可一日天下在下。」鄉人學者家貧躬耕菜茹泰然戶外金石有餘族人諸生有所京師齋居不受童子睨視家人如此甲寅世祖勸農使教民所以京兆人人莫不郡縣學校大化世祖南征學者不得臨潼中統元年世祖皇帝京師平章政事治亂休戚學術表裡太子太師太子太傅太子太保使東宮:「不安師傅太子東西師傅太子公等不能自我。」以為相與殿下大司農翰林講學國子祭酒未幾謝病至元安童右丞京師議事中書省上疏

愚陋學術荒疏不意虛名陛下樂善不才甲寅至今詔旨何以叮嚀盡言陛下如此罄竭所有裨益萬分孟子責難」;孔子不可」。大意如此陛下不佞區區亦或

  其一自古立國規模否則心疑目眩變易未見子產列國孔明西之一定論終身堂堂天下一定妄為之前北方中夏漢法長久歷年最多不能相繼史冊昭然使國家今日反之不能幽燕蜀漢反之以是國家漢法無疑萬世一旦之下臣僕亡國不同八十二歲月未有不可陛下堅守小人不恤流言庶幾

不勝其煩大要用人立法二者而已不以不以不能用人何以未知不可得已知君子小人患得患失進退知人不能用人莫不飲食調五味莫不日月星官古人:「丘陵川澤為政先王之道。」里巷不知今日古人不可違者天下國家成法守法廊廟之上所謂立法用人未能古昔給俸失職外設吏部以定資歷非分高舉人才爵位至於世襲不可

其三民生上天以至是以以來莫不兢兢業業小心不可以為難難處不知為難他日不可孔子:「不易。」告之安童陛下專意

夫人不患出言踐言踐言出言不容不慎劉安世行妄語而後士人一家不過而言天下兆民一身一心酬酢而今而後違者可否異同更變紀綱不得法度不得臣下奸人以為天下疑惑無法至於不以難處大學修身一言一動與其當然虛心熟思審處奈何為人為人多事私心不畏不畏不畏不畏無間其所心事而言兢兢業業修身一言一動熟思審處踐言天下

情偽夫人險易在下易於不見包拯峭直明察小吏不過而已之上進退賞罰生殺之權不幸以是不可喜怒有喜愛憎愛憎濟私甚至使