Back to collection

History of Yuan 元史

卷一百八十一 列傳第六十八: 元明善 虞集 揭傒斯 黃溍 Volume 181 Biographies 68: Yuan Mingshan, Yu Ji, Jie Xisi, Huang Jin

Click on any word to see more details.  大名清河其先拓跋魏清河穎悟讀書過目師法春秋》。吳中文章浙東使者建康樞密院不敢江西左丞贛州三百詿全活三十一日將佐:「俘獲一切死者。」以為小丑渠魁十萬有司滋蔓滅跡未幾樞密院江西參政駿三十江浙行省簿三十」,久之有為其事

  仁宗東宮太子文學即位翰林實錄》,翰林學士尚書經文政要善舉忠臣子集學士:「三王。」太后尊號肆赦:「善人。」奉旨山東河南彭城下邳文書分給:「獲罪不辭。」武宗實錄》,翰林講學科舉會試天下進士考試廷試取士名臣禮部尚書宗法五十四衍聖公參議中書省翰林湖廣行省參知政事集賢翰林學士仁宗實錄》。英宗當時至治泰定大夫河南行省左丞追封清河

文章自豪出入文集

江西金陵善言:「以來盡心。」:「文辭得所'雷霆震驚鬼神'然後性情。」相得京師不能中台行省江浙都門:「教導。」二十里外下馬酌酒:「功臣出入無補國家求得佳士朝廷他日不免為人初中原人當道南人摧折如是。」起立:「誠如無論他日善終不敢!」真人作文既成:「治具生來。」明日何如:「有餘。」二十精當大喜如初告之

同知

  ○  

丞相五世曾祖臨邛成都講學東門詩書論語》,發明師尊連州文學知名黃岡僑居臨川崇仁吳澄京師族人由是起家教授諸生歐陽玄稱許翰林院編修致仕國子祭酒咸淳未有南嶽衣冠假寐一道:「南嶽真人。」

讀書乙亥干戈書冊口授論語》、《孟子》、《左氏傳》、成誦長沙刻本大義春秋名家參知政事受業家庭家子吳澄授受具有

左丞江西台中家塾大德京師大臣大都儒學教授訓迪不少助教諸生退卒業相率請益丁內艱助教博士殿被酒失禮大臣有為不可:「國學禮義不治何以!」仁宗東宮傳旨其事失禮詹事仁宗

大成殿江南河北情性然後仁宗即位責成監學祭酒吳澄有所更張有為未幾太常博士丞相使禮器祭義先王制作以及古今治亂嘆息儒者有用

朝廷科舉取士治平集賢修撰會議學校:「善人學校受教以至於成德今天下學以資強加諸生之上有司學校無益如此所見父兄所以子弟學問實意師友然則所謂安有可望莫若使成德師尊至誠以求德化有所觀感其次不為詭異師說不敢妄為敬服鄉愿諷誦使學者他日有所其次京師議論文藝足以聳動根柢。」翰林國史院編修仁宗左右:「儒者。」晏駕不及

英宗即位江南不知遣使不見江西不見吳中使受命不及泰定考試禮部:「國家科目經傳有所一道風俗使學者專門近代五經學究聖經深遠​​,非一不必先有主意主意自此。」考官得人

泰定秘書天子上都高年集賢學士在行經筵取經德治道者國語漢文之際學者易於時務極其一時精於學者反覆古今然後得以不及未嘗不退翰林學士國子祭酒京師東南不測所以遠人地利:「京師瀕海千里北極遼海海潮日至沃壤富民以為萬夫萬夫萬夫千夫​​高下定額朝廷以次積蓄給以祿十年得以子孫軍官東面民兵可以京師島夷東南海運富民江海盜賊之類有所。」議定以為一有執事不可后海萬戶大略

文宗已知即位經筵先世墳墓湮沒自便;「何不未可。」學士關中有方數百孑遺何以關中對曰:「承平人情急於不幸大災君子一二仁術民事禁令使得有所郡縣所在城郭閭里徵斂傷殘老弱來歸春耕有所一二四面截然有法三代出於空虛。 」:「以此三五年間朝廷。」左右:「以此。」兼職不過國子祭酒

功臣政教策士親親群臣同一風俗協和萬邦不用無益時政大學士迷失:「陛下書籍學士顧問無補辭職。」:「祖宗睿智聰明早歲跋涉祖宗國家豈能周知學士祖宗古昔治亂得失軍國機務自有。」

本朝典故仿會要》,經世大典》,平章政事總裁:「禮部尚書馬祖多聞舊章素有地理記問度數翰林修撰太常助教詹事舍人見聞撰錄庶幾。」三史未見成績,《大典學士既而故事翰林國史院祖宗實錄事蹟翰林院:「實錄不得事蹟不當。」國書太祖以來事蹟承旨海牙:「《外人。」其事八百上進解職治書御史馬祖

御史乘間:「京師便。」:「汝輩不容!」方向文學博識不宜一時大典重聽有所帝王從容感悟顧問古今政治得失委曲盡言隨事規諫不語歸家不樂家人不敢時世家子進用不效相與文辭天子察知不能中傷未嘗一日乳母使颭颭傳旨稿丞相前來稿丞相愕然紿稿雅量如此

人材器識不為牢籠評議文章至當不止以此二者不為才俊馬祖御史薦引不可:「不得。」以為一日邀集設宴不樂文宗大臣太子至大故事老臣上都議政使告之:「御史。」謝病臨川

文宗上都皇太子太子乳母太子江南翰林學士承旨帖木兒大學士其事》,召集使中外文宗信用同功一體御史不敢其事而已用事知人

元統遣使織文不能撰文:「我家書生!」五月己未七十十二大夫江西行中書省參知政事仁壽

孝友故家令德左右承順教育無異京師盡力代償具有山林古學折節後進當權未嘗有所集議正言容受片言解疑不以敬禮有所

食指登門相望好事未嘗南昌富民一方王女本位豐城中統五百禮物不許束脩以為賓客