Back to collection

History of Yuan 《元史》

卷一百八十一 列傳第六十八: 元明善 虞集 揭傒斯 黃溍 Volume 181 Biographies 68: Yuan Mingshan, Yu Ji, Jie Xisi, Huang Jin

Click on any word to see more details.  清河拓跋魏清河穎悟讀書過目師法春秋》。吳中文章浙東使者建康樞密院不敢江西贛州三百詿全活三十一日:「俘獲一切死者。」以為小丑渠魁十萬滋蔓滅跡未幾樞密院江西參政駿三十江浙行省簿三十」,有為其事

  仁宗東宮太子文學即位翰林實錄》,翰林學士尚書經文政要忠臣子集學士:「三王。」太后尊號肆赦:「善人。」奉旨山東河南彭城下邳文書二千分給:「獲罪不辭。」武宗實錄》,翰林講學科舉會試天下進士考試廷試取士禮部尚書宗法五十四參議中書省翰林湖廣行省參知政事集賢翰林學士仁宗實錄》。英宗當時至治泰定大夫河南行省追封清河

文章自豪出入文集

江西金陵善言:「以來盡心。」:「文辭'雷霆震驚鬼神'然後性情。」京師不能行省江浙門外:「教導。」二十里外酌酒:「功臣出入國家求得數人朝廷不免為人初中原人南人摧折如是。」起立:「無論善終不敢!」真人作文:「生來。」明日何如:「有餘。」二十文益大喜

同知

  ○  

丞相五世曾祖成都講學東門詩書論語》,發明師尊文學知名僑居臨川崇仁吳澄京師族人起家教授歐陽玄稱許翰林院編修致仕國子祭酒咸淳未有南嶽衣冠假寐一道:「南嶽真人。」

讀書乙亥干戈書冊論語》、《孟子》、《左氏》、長沙刻本大義春秋名家參知政事受業家庭家子吳澄授受具有

江西台中大德京師大臣大都儒學教授訓迪不少助教退卒業相率請益丁內艱助教博士殿被酒失禮大臣有為不可:「國學禮義不治何以!」仁宗東宮傳旨其事失禮仁宗

殿江南河北情性然後仁宗即位責成祭酒吳澄有所有為未幾太常博士丞相使禮器先王制作以及古今嘆息儒者有用

朝廷科舉取士治平集賢修撰會議學校:「道立善人學校受教以至於今天下學資格強加之上學校無益如此所見父兄所以子弟學問實意師友然則所謂安有可望莫若使師尊誠懇德化有所觀感其次不為詭異師說不敢妄為敬服諷誦使學者有所其次京師議論文藝足以聳動知根。」翰林國史院編修仁宗左右:「儒者。」晏駕不及

英宗即位江南不知遣使不見江西不見吳中使受命不及泰定考試禮部:「國家科目經傳有所一道風俗使學者專門近代五經學究聖經深遠​​,非一不必主意主意。」考官得人

泰定秘書天子上都高年集賢學士在行經筵取經德治道者國語漢文之際學者時務極其一時精於學者反覆古今然後得以不及未嘗不退翰林學士國子祭酒京師東南所以遠人因地:「京師瀕海千里北極遼海海潮沃壤富民以為千夫​​高下定額朝廷積蓄給以祿十年得以子孫軍官東面民兵可以京師島夷東南海運富民江海盜賊之類有所。」議定以為一有執事不可后海萬戶大略

文宗已知即位經筵先世墳墓湮沒便;「何不未可。」學士關中數百孑遺何以關中:「承平人情急於不幸大災君子一二仁術民事禁令使得有所所在城郭閭里傷殘來歸春耕有所一二四面有法三代出於空虛。 」:「以此法行三五年間朝廷。」左右:「以此。」兼職不過國子祭酒

功臣政教策士親親群臣同一風俗萬邦不用無益時政大學士迷失:「陛下書籍學士顧問補報辭職。」:「祖宗睿智聰明早歲跋涉祖宗國家豈能周知學士祖宗古昔得失軍國。」

本朝典故仿會要》,經世大典》,政事總裁:「禮部尚書馬祖多聞舊章素有地理度數翰林修撰太常助教舍人見聞撰錄庶幾。」三史成績,《大典學士既而故事翰林國史院祖宗實錄事蹟翰林院:「實錄不得事蹟不當。」國書太祖以來事蹟承旨海牙:「《外人。」其事八百上進解職御史馬祖

御史:「京師便。」:「不容!」方向文學博識不宜一時大典重聽有所帝王從容感悟顧問古今政治得失委曲規諫歸家不樂家人不敢時世家子進用相與文辭天子察知不能中傷未嘗一日乳母使颭颭傳旨稿丞相前來稿丞相紿稿雅量如此

人材心所不為牢籠評議文章不止以此二者不為才俊馬祖御史薦引不可:「不得。」以為一日設宴不樂文宗大臣太子至大故事老臣上都使:「御史。」謝病臨川

文宗上都皇太子太子乳母太子江南翰林學士承旨帖木兒大學士其事》,召集使中外文宗信用同功一體御史不敢其事而已知人

元統遣使織文不能撰文:「我家書生!」五月己未七十十二大夫江西行中書省參知政事仁壽

孝友令德左右承順教育異己京師盡力代償具有山林古學後進未嘗有所容受片言解疑以為敬禮有所

食指登門相望好事未嘗南昌富民一方王女豐城中統五百禮物不許束脩以為賓客