Back to collection

Rites of Zhou 《周禮》

天官冢宰 第一 1. Office of the Heaven and Prime Minister

王建方正以為民極天官冢宰使邦國

大夫大夫上士中士下士三十二十

上士中士下士四十

中士下士二十

上士中士下士二十

中士下士四十

中士下士

中士下士

下士五十

下士三十三百

中士下士四十

漁人中士下士三十三百

下士

下士二十

醫師上士下士二十

中士

中士

下士

獸醫下士

中士下士八十

三十三百

漿漿五十

下士八十

二十

二十四十

二十四十

二十四十

二十

宮人中士下士八十

下士四十

下士四十

下士八十

大夫上士下士八十

上士中士四十

中士

中士

大夫大夫上士中士五十

上士中士

上士中士二十

上士中士二十

上士中士二十

中士下士四十

下士四十

大夫上士中士八十

小臣上士

王宮

中士下士二十

下士

下士二十

女工八十三十

下士二十

下士

下士

下士六典邦國邦國官府萬民安邦教官萬民邦國百官萬民邦國百官萬民邦國百官萬民事典邦國百官萬民

八法官府官屬官職

祭祀法則廢置祿位禮俗田役

群臣祿

萬民親親進賢使尊貴禮賓

萬民三農園圃草木鳥獸商賈通貨臣妾聚斂無常轉移執事

斂財四郊

祭祀賓客喪荒工事好用

邦國

邦國

正月邦國使萬民邦國于都施法官府邦國官府萬民賓客

五帝百官與其前期執事執事大神先王朝覲會同大喪大事百官四方冢宰四方賓客

百官廢置大計宮刑王宮政令六典八法邦國官府

官府其事

官府天官六十大事小事地官六十大事小事春官六十大事小事夏官六十大事小事秋官六十大事小事冬官六十大事小事

官府邦國萬民安邦萬民賓客邦國萬民鬼神邦國萬民百物邦國萬民盜賊邦國萬民百物

官府聯合祭祀賓客喪荒軍旅田役小事

官府八成聽政閭里版圖祿位聽取予以出入

官府朝覲會同賓客軍旅田役喪荒七事百官施舍

祭祀賓客喪荒

官府冢宰

:「不用國有!」退宮刑王宮百官:「國有!」三公大夫禁令賓客萬民

百官

百官出入冢宰

祭祀與其官府朝覲會同賓客飲食與其與其大喪小官執事三公大夫使

令正令正警戒宮中職事與其

王宮宮中官府國有宿德行出入與其行事大事王宮官府聽政春秋宮中大喪廬舍親疏貴賤

王宮庶子政令職事大事

世子食用飲用二十二十一舉品嘗大喪天地祭祀賓客飲酒世子頒賜祭祀世子不會

六畜死生共王與其世子祭祀賓客出入不會

世子品味牲體世子不可交睫宗廟祭祀飲食

祭祀牲體賓客孤子庶子水火祭祀賓客

祭祀喪事同姓死刑

春秋祭祀賓客皮毛政令

漁人共王祭祀賓客政令

祭祀

祭祀賓客

醫師政令毒藥疾病使分而治之十全一次二次

調膳食君子

萬民疾病四時五味五穀五色死生九竅凡民疾病分而治之所以醫師

潰瘍藥療五味養氣

獸醫然後病者使進退

政令清酒漿厚薄共王世子與其祭祀器量賓客賓客——使飲酒庶子孤子有法日入飲酒不會

祭祀賓客飲酒凡事祭祀以往賓客陳酒漿共王飲水漿賓客夫人賓客

二月漿祭祀賓客大喪掌事

其實鮑魚其實祭祀喪事賓客世子

其實鹿其實祭祀賓客世子六十賓客五十凡事

祭祀賓客六十世子賓客五十凡事政令祭祀賓客世子